รฟท.จ่อเคาะผลศึกษาไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน เฟส2 คาดแล้วเสร็จปี 71

07 ส.ค. 2563 เวลา 9:15 น. 973

รฟท.เดินหน้ารับฟังเสียงประชาชน 3 จังหวัดภาคตะวันออก เตรียมเคาะผลศึกษาโครงการไฮสปีดเทรน เชื่อม 3 สนามบินเฟส 2 ลดระยะทางกรุงเทพฯ เชื่อมตราดเพียง 2 ชม.

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 4-6 ส.ค.2563 ได้เดินสายจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการสรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญ่ระดับจังหวัด) งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงินและแนวทาง การลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง – จันทบุรี - ตราด ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ ทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัด ระยอง - จันทบุรี - ตราด ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัดบริษัททีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด โดยมีแนวเส้นทางโครงการที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประกอบด้วย สถานีรถไฟ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีระยอง สถานีแกลง สถานีจันทบุรี และสถานีตราด และมีศูนย์ซ่อมบำรุงจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ซ่อมบำรุงจังหวัดระยอง มีระยะทางรวมประมาณ 190 กิโลเมตร

รฟท.จ่อเคาะผลศึกษาไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน เฟส2 คาดแล้วเสร็จปี 71

สำหรับ โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระยะที่ 1 ฝั่งตะวันออกของสนามบินอู่ตะเภาผ่านสถานีรถไฟบ้านฉาง เข้าสู่สถานีระยอง ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3574 (ระยอง- บ้านค่าย) ห่างจากสี่แยกเกาะลอยประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าสู่อำเภอแกลง เข้าสู่สถานีแกลง ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี - แกลง) ห่างจากสามแยกแกลง ประมาณ 2 กิโลเมตร วิ่งตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่บางช่วง ผ่านอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ เข้าสู่สถานีจันทบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกเขาไร่ยา ผ่านอำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอมะขาม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เข้าอำเภอเขาสมิง และมาสิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีตราด ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ห่างจากสามแยกตราด ประมาณ 2 กิโลเมตร การออกแบบขนาดรางที่มีความกว้างขนาด 1.435 เมตร มีจุดตัดทางรถไฟ 303 แห่ง

รฟท.จ่อเคาะผลศึกษาไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน เฟส2 คาดแล้วเสร็จปี 71

ทั้งนี้แนวคิดหลักในการออกแบบแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ คือ แนวเส้นทางรถไฟใหม่ของการรถไฟฯ ทั้งหมดจะต้องเป็นระบบปิด มีการจำกัดการเข้า – ออก ที่มีประสิทธิภาพ และปราศจากจุดตัดที่ระดับเดียวกันกับระบบขนส่งทางถนนและระบบอื่นๆ พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพทางรถไฟ และทำการก่อสร้างรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางรถไฟ ส่วนรูปแบบแนวคิดการออกแบบสถานี ได้คำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้บริการ ที่ตั้งสถานีสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งที่หลากหลายในพื้นที่ได้สะดวก นอกจากนี้ได้ออกแบบให้มีการผสมผสานแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการนำรูปทรงผลไม้ที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่ มาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตย์ เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก คาดว่าโครงการจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2571 อย่างไรก็ตามหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถช่วยประหยัดระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดตราดประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที (กรณีจอดเฉพาะสถานีหลัก) ขณะเดียวกัน รฟท. ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในทุกจังหวัดตามแนวเส้นทางโครงการ จะดำเนินการรวบรวม ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ นำมาประกอบผลการศึกษาโครงการต่อไป