"สมอ." ลดขั้นตอนจัดทำมาตรฐานเหลือ 150 วัน

06 ส.ค. 2563 เวลา 9:05 น. 108

"สมอ." ลดขั้นตอนจัดทำมาตรฐานเหลือ 150 วัน ดึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ช่วยทำมาตรฐานด้านประหยัดพลังงาน หวังเห็นภาคอุตสาหกรรม ช่วยลดโลกร้อน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายวันชัย  พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ “สมอ.” เปิดเผยว่า สมอ. ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดทำมาตรฐานใหม่ โดยลดขั้นตอนการดำเนินการ และแก้ไขกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations : SDOs) ทำให้การจัดทำมาตรฐานมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดเวลาลงจากเดิม 315 วัน เหลือเพียง 150 วัน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานเครือข่ายหรือ SDOs ที่สามารถจัดทำร่างมาตรฐาน แทน สมอ. ได้แล้วจำนวน 19 ราย และยังมีหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ อีกจำนวนกว่า 20 ราย ที่เตรียมพร้อมที่จะมาจัดทำร่างมาตรฐานแทน สมอ.

              สำหรับหน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐานหรือ SDOs ดังกล่าวจะได้รับการฝึกอบรม ฝึกทักษะ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการมาตรฐานของบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถจัดทำมาตรฐานได้สอดคล้องตามหลักสากล และเป็นไปตามที่ สมอ. กำหนดไว้ 3 หลักสูตร ได้แก่ ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน  รูปแบบและข้อแนะนำในการจัดทำร่างมาตรฐาน  ตลอดถึงการใช้งานโปรแกรมในการจัดทำเล่ม มอก. (template) จาก สมอ. จนได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐานหรือ SDOs

“การจัดทำมาตรฐานเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สมอ. เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งประหยัดพลังงาน โดยการจัดทำมาตรฐานของ สมอ. จะคำนึงถึงความต้องการและขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันการจัดทำมาตรฐานยังไม่ทันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งอุตสาหกรรมในประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”

"สมอ." ลดขั้นตอนจัดทำมาตรฐานเหลือ 150 วัน

ทั้งนี้ การที่ สมอ. ร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานของประเทศก็เป็นไปตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้ สมอ. ถ่ายโอนงานให้หน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านนั้นๆ ช่วยดำเนินการแทน  ซึ่งจะทำให้การจัดทำมาตรฐานมีความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

และภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลจากนโยบายการถ่ายโอนงานให้หน่วยงานเครือข่ายช่วยดำเนินการ ทำให้ปีนี้คาดว่า สมอ. จะกำหนดมาตรฐานได้กว่า 300 เรื่อง ซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์