คนเพชรบุรี เฮ ผู้ว่าฯสั่งเปิดร้านเสริมสวย-ร้านตัดผม

11 เม.ย. 2563 เวลา 7:28 น.6.6k

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลงนามสั่งเปิดร้านเสริมสวย-ร้านตัดผม แต่ต้องมีมาตรการคุมโรค5ข้อ เว้นระยะห่าง2เมตร

นายกอบชัย บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 10 เมษายน 2563ห้ามจำหน่ายสุราทั่วทุกที่ในจังหวัดเพชรบุรี และปิดชายหาดทุกที่ริมทะเล ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 แต่ให้เปิดร้านเสริมสวย แต่งผมและตัดผม (ทั้งหญิงและชาย) ได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ 5 ข้อ

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า 1. ปิดหรือห้ามสถานจำหน่ายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ชูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยยังสามารถจำหน่ายสินค้าประเทอื่นได้ 

2. ปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเหชรบุรี และห้ามมิให้มีการเล่นกีฬาไคท์เชิร์ฟ (Kitesurfing) เจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท และการเล่นกีหาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน รวมถึงการทำกิจกรรมการวมกลุ่มตลอดแนวชายหาดจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ กรณีตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ปิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มษายน พ.ศ.2563 

3. ให้ยกคำสั่งปิดร้านเสริมสวย แต่งผมและตัดผม (ทั้งหญิงและชาย) โดยให้เปิดดำเนินกิจการได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อดังนี้ 1.จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมของผู้เข้ารับบริการ (Social Distancing) อย่างน้อย 2 เมตร และควบคุมจำนวนคนในร้น หรือสถานที่ มิให้แออัด ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

2.ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์เสริมสวย แต่งผมและตัดผม ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง และจัดให้มีสบู่หรือเจลล้างมือ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 3.ผู้ประกอบการ ต้องสวมถุงมือ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ ก่อนหรือหลังการให้บริการทุกครั้ง รวมทั้งมีการคัดกรองอุณหภูมิ ผู้ใช้บริการก่อนเข้ารับบริการ

4. ผู้ใช้บริการต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือทั้งก่อนและหลังรับบริการ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่รับบริการ 5.ให้กำจัดขยะมูลฝอยในสถานประกอบการทุกวัน

ทั้งนี้ หากจังหวัดเพชรบุรีไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวและมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น จังหวัดเพชรบุรีจะสั่งปิดเป็นรายๆ ไป

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

คนเพชรบุรี เฮ ผู้ว่าฯสั่งเปิดร้านเสริมสวย-ร้านตัดผม

คนเพชรบุรี เฮ ผู้ว่าฯสั่งเปิดร้านเสริมสวย-ร้านตัดผม

แท็กที่เกี่ยวข้อง