svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

GISTDA ผนึก สผ. ดึงข้อมูลจากอวกาศ สร้างแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

19 เมษายน 2564

GISTDA ร่วมกับ สผ.ลงนามบันทึกผ่านระบบ VDO Conference เกี่ยวกับความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการกำหนดนโยบายและแผนของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการกำหนดนโยบายและแผนของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กลับมาระบาดอีกระลอกก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับ 2 หน่วยงานที่มีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและกลไกเพื่อการกำหนดนโยบายและแผน ตลอดจนการติดตามประเมินผล เพื่อช่วยในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

GISTDA ผนึก สผ. ดึงข้อมูลจากอวกาศ สร้างแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือนี้ GISTDA จะสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับ สผ. เพื่อร่วมกันใช้ในการพัฒนา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ข้อมูลในภารกิจด้านต่างๆ ของ สผ. ในการพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายการทำงานในรูปแบบ GI for All ของ GISTDA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ ข้อมูลจุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ พื้นที่น้ำท่วม พื้นที่เกษตร การกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่สีเขียว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำข้อมูลกิจกรรมสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

GISTDA ผนึก สผ. ดึงข้อมูลจากอวกาศ สร้างแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  

ด้าน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้งานวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ ตลอดจนนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายใต้ฐานข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดเป็นนโยบายและแผน รวมถึงมาตรการสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง