มติเอกฉันท์ ก.อ.เสนอชื่อ "สิงห์ชัย ทนินซ้อน" นั่ง อสส.คนใหม่

09 มิ.ย. 2564 เวลา 5:55 น.358

มติเอกฉันท์ ก.อ.เห็นชอบให้ "สิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่ ต่อจาก "วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์" ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์

9 มิถุนายน 2564 นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.อ. มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่ ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุดคนปัจจุบันจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 นี้ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องพ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 โดยสำนักงานอัยการสูงสุดจะมีหนังสือกราบเรียน ประธานวุฒิสภา เพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพิจารณาโปรดเกล้า ฯ ต่อไป

นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน

ประวัติ : นายสิงห์ชัย  ทนินซ้อน ว่าที่อัยการสูงสุดคนที่ 16

เกิด 22 มกราคม 2500

ปัจจุบันอายุ 64 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ด้านการศึกษา

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย

การอบรมหลักสูตรที่สำคัญ

หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญนักบริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 22 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 สำนักงาน ป.ป.ช.

ด้านการทำงานเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ 

  • รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
  • รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
  • รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา
  • อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
  • อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา

ตำแหน่งปัจจุบัน 

เป็นรองอัยการสูงสุด รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภากรรมการเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการในสภามหาวิทยาลัยบูรพา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง