คำสั่งศบค. ปรับตั้งด่านเคอร์ฟิว-จัดชุดเฉพาะกิจค้นหาผู้ป่วยโควิด

02 พ.ค. 2563 เวลา 11:36 น.9.0k

ศบค. ด้านความมั่นคง ออกคำสั่ง ปรับการตั้งจุดตรวจเคอร์ฟิว จุดตรวจควบคุมการระบาดโควิด-19 เพิ่มการตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก

2 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 11/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้หน่วยขึ้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ปฏิบัติดังนี้

1.ปรับการจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และจุดตรวจเพื่อบังคับใช้ มาตรการในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน(เคอร์ฟิว) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง จัดชุดสายตรวจของเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือชุดสายตรวจร่วมข้าราชการตํารวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยดํารงความต่อเนื่องในการบังคับใช้ มาตรการ ข้อกําหนด การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการก่ออาชญากรรม และ เพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เพ่งเล็ง

ตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกําหนด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและประสานการปฏิบัติ กับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง กองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

2.ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ทั้งสี่ศูนย์ตามข้อ 1.สนับสนุน การใช้กําลังในการจัดชุดตรวจเฉพาะกิจร่วม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง ตามที่ได้รับการร้องขอจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามแนวทางนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หารือผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจเป็นการทั่วไปในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วน ที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

ศบค. เปิดหลักการ "คลายล็อกดาวน์" 3 พ.ค.นี้

คำสั่งนายกฯ 3 พ.ค. เปิดร้านขายเหล้า-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ห้ามดื่มในร้าน

ข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉิน ผ่อนคลาย “ล็อกดาวน์”ธุรกิจ-กิจกรรม

คำสั่งศบค. ปรับตั้งด่านเคอร์ฟิว-จัดชุดเฉพาะกิจค้นหาผู้ป่วยโควิด

คำสั่งศบค. ปรับตั้งด่านเคอร์ฟิว-จัดชุดเฉพาะกิจค้นหาผู้ป่วยโควิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง