เช็กที่นี่ ศบค. เปิดหลักการ "คลายล็อกดาวน์" 3 พ.ค.นี้  

01 พ.ค. 2563 เวลา 5:22 น.8.2k

โฆษกศบค. เปิด 3 หลักการสำคัญ ใน "คู่มือมาตรฐานกลาง" เพื่อ "คลายล็อกดาวน์" 6 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม 3 พ.ค.นี้  

วันที่ 1 พ.ค.63 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เวลา 11.30 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.  เปิดเผยถึง "คู่มือมาตรฐานกลาง" เพื่อ "คลายล็อกดาวน์" หรือผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการ 6 กลุ่ม ในวันที่ 3 พ.ค.นี้ว่า ตอนนี้คู่มือมาตรฐานกลาง กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำและจะมีการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือช่องทางอื่นๆต่อไป เพื่อเป็นข้อกำหนด คาดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะเห็นมาตรฐานกลางแต่ละเรื่องออกมา 

นายแพทย์ทวีศิลป์ เปิดเผยอีกว่า แต่หลักการใน 6 กิจการ/กิจกรรม

 1. ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เปิดหรือพื้นที่ปิดที่พยายามจะเปิดให้ถ่ายเท

2.เรื่องของความหนาแน่นต่อหน่วยบริการ ต้องมีพื้นที่ห่างกันให้ได้ 1 เมตร เป็นขั้นต่ำ ถ้าได้ 1.5-2 เมตร ก็ยิ่งดี 

3. ต้องไม่ปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก แต่ถ้าจำเป็นต้องใกล้ชิดมาก ต้องทำในเวลาสั้นๆ อาทิ เรื่องตัดผม เพราะคงยากหากต้องเว้นระยะห่าง 

เช็กที่นี่ ศบค. เปิดหลักการ "คลายล็อกดาวน์" 3 พ.ค.นี้  

"ปรับหลักการนี้ใช้เป็นมาตรการของร้านค้า ที่ต้องคิดถึง 3 ส่วน ที่ผู้ให้บริการต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคจากลูกค้า ลูกค้าจะต้องป้องกันตัวอย่างไรเพื่อไม่รับเชื้อในการรับบริการ และผู้กำกับการใช้คือภาครัฐก็ต้องเข้มข้นอย่างไร ถ้าใช้หลักการเดียวกัน จะได้ใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องคุ้นเคยกันมากขึ้น เพราะต้องอยู่กับเชื้อนี้ระยะหนึ่ง"

นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ในส่วนการปฏิบัติตัวของประชาชนนั้น ก็มีข้อกำหนดตามพรก.ฉุกเฉิน แต่เพื่อรอมาตรการใหม่จะมีช่วงเวลาต้องบริหารจัดการ ได้มีการออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมาแล้ว หลักการคือใช้ประกาศ คำสั่งเดิมนำมาใช้ได้ต่ออีกจนกว่าจะออกข้อคำสั่งใหม่ 

นายแพทย์ทวีศิลป์ อ่านเนื้อหาขอประกาศดังกล่าวซ้ำอีกครั้งว่า "อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังนี้

ให้บรรดาประกาศหรือคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วย การเดินอากาศและกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกําหนดนี้ใช้บังคับ

ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทําการ หรือการผ่อนคลายใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นประกาศหรือสั่ง ตามข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกําหนด ประกาศ หรือ คําสั่งเป็นอย่างอื่น

"ฉะนั้นกฎหมายเดิมๆทั้งหลายที่เป็นข้อห้ามข้อผ่อนปรนของจังหวัดไหนให้ใช้ต่อไป ส่วนที่จะประกาศให้ขายนั่นนี่โน่นนั่นได้หรือไม่นั้นก็ให้ใช้ประกาศเดิมไปก่อน"นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง