มท.1ออกแนวทางปฏิบัติสำรวจกักตุนสินค้า

16 เม.ย. 2563 เวลา 4:11 น.313

มท.1 ออก 4 แนวทางปฏิบัติพนักงานสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ย้ำ ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างการรับรู้-ความเข้าใจให้ปชช.

16 เมษายน 2563 พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์พ.ศ. 2497 มีมติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563  เห็นชอบให้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์เพื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.  2497 ในขณะนี้ คำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ไปยังทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้  

1.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์พ.ศ.2497

2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ ผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

3.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เน้นการสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโภคภัณฑ์เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงผลกระทบจากการกักตุนโภคภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสร้างความเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวม

4.กรณีพบการกักตุนโภคภัณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทั้งตามพระราชบัญญํติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ อย่างไรก็ดี ได้กำชับให้พนักงานเข้าหน้าที่ในเขตท้องถิ่นประเทศได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบการกักตุนสินค้า และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและซ้ำเติมประชาชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหากพบเจอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด

แท็กที่เกี่ยวข้อง