ยะลาสั่งทุกอำเภอเตรียมรับ 503คน กลับจากอินเดีย-มาเลย์

14 เม.ย. 2563 เวลา 14:51 น.7.2k

ผู้ว่าฯ ยะลา ออกหนังสือ ด่วนที่สุด แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ เตรียมพร้อมตรวจคัดกรอง - จัดหาสถานที่สำหรับกักตัวเฝ้าดูอาการผู้ที่จะเดินทางกลับจากมาเลเซียและอินเดีย 503 คน

 

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) กลุ่มคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา จะเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย - อินเดีย จำนวน 503 คน ซึ่งจะทยอยเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทางด่านปาดังเบซาร์ และสุไหงโก-ลก โดยให้จัดหาสถานที่สำหรับกักตัว

1. ด้วยตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จะมีกลุ่มคนเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย จํานวน 3,635 คน และประเทศอินเดีย จํานวน 12 คน โดยเป็นบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา จํานวน 503 คน แยกเป็นผู้เดินทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 486 คน และด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จํานวน 17 คน โดยแยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้

 1. อําเภอเมืองยะลา จํานวน 86 คน
 2. อำเภอเบตง จํานวน 7 คน
 3. อําเภอยะหา จํานวน 141 คน
 4. อําเภอรามัน จํานวน 103 คน
 5. อําเภอบันนังสตา จํานวน 61 คน
 6. อําเภอธารโต จํานวน 14 คน
 7. อําเภอกาบัง จํานวน 56 คน
 8. อําเภอกรงปินัง จํานวน 35 คน

 

 

2. เพื่อให้การคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เบื้องต้น ขอประสานการปฏิบัติให้แต่ละอําเภอเตรียมความพร้อม จัดยานพาหนะ พร้อมพลขับ และกําลังพล มารับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ตามที่มีภูมิลําเนาที่อยู่ในอําเภอของท่าน เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. นํากลุ่มคนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine ณ ศูนย์สังเกตอาการโรคสําคัญ (COVID-19) จังหวัดยะลา
 2. ในกรณีสถานที่ตามข้อ 2.1 หากไม่สามารถรองรับกลุ่มบุคคลได้ทั้งหมด ให้แต่ละอําเภอ เตรียมสถานที่กักกันเพื่อนํากลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ตกค้างเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine ต่อไป
 3. รายละเอียดเรื่องรายชื่อและวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอนที่มารับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทางที่ทําการปกครองจังหวัดยะลา (กลุ่มงานความมั่นคง) จะแจ้งล่วงหน้าให้ท่านทราบผ่านปลัดอําเภอ (งานป้องกัน) ทางกลุ่มไลน์มั่นคงยะลา

 

3. เพื่อพิจารณาดําเนินการ

ด่วนที่สุด ยะลาเตรียมกักตัว 503 คน กลับจากมาเลเซีย - อินเดีย

แท็กที่เกี่ยวข้อง