พิลึก! มติข้ามวัน เคาะตั้งที่ปรึกษากมธ.ก่อนถึงวันประชุม

19 พ.ย. 2562 เวลา 1:00 น. 2.3k

เมื่อค่ำวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา นายวัฒนา เมืองสุข ได้โพสต์ภาพและพร้อมข้อความผ่านเฟซบุก Watana Muangsook ซึ่งเป็น ประกาศคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงนามโดย พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เรื่อง ตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

พิลึก! มติข้ามวัน เคาะตั้งที่ปรึกษากมธ.ก่อนถึงวันประชุม

 

พิลึก! มติข้ามวัน เคาะตั้งที่ปรึกษากมธ.ก่อนถึงวันประชุม

เนื้อหาของเอกสารดังกล่าวระบุว่า  ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11  เมื่อวันพุธที่ 20  พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการเป็นจํานวน 8 คน ประกอบด้วย 1. พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ 2.นายวัฒนา เมืองสุข 3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4.นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 5.นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส 6.นายบุญเชิด คิดเห็น 7.นายก้องกิดาการ ประพันธ์บัณฑิต 8.นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ 

ให้ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการมีหน้าที่ และอํานาจ ดังนี้ 1.ให้คําปรึกษาการกระทํากิจการ หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ และมาตรการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมาธิการ เว้นแต่หน้าที่และ อํานาจในการสอบหาข้อเท็จจริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

พิลึก! มติข้ามวัน เคาะตั้งที่ปรึกษากมธ.ก่อนถึงวันประชุม

 

ที่มาเอกสาร : เฟซบุก Watana Muangsook