23 เมษายน 2021

"ธนูศักดิ์"ลั่นนำภูเก็ตฝ่าโควิดสู่"เมืองระดับโลก"

04 Mar 2021 18:13 น.
อ่าน 432 ครั้ง

"ธนูศักดิ์"ลั่นนำภูเก็ตฝ่าโควิดสู่"เมืองระดับโลก"

สมาชิกเลือก"ธนูศักดิ์ พึ่งเดช"นั่งประธานหอการค้าภูเก็ตต่อวาระ2 ในห้วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ลั่นพร้อม เดินหน้าผลักดันแผนพลิกฟื้นเศรษฐกิจนำภูเก็ตสู่เมืองระดับโลก 


สมาชิกเลือก"ธนูศักดิ์ พึ่งเดช"นั่งประธานหอการค้าภูเก็ตต่อวาระ2 ในห้วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ลั่นพร้อมจับมือองค์กรพันธมิตรภาคเอกชนและราชการ เดินหน้าผลักดันแผนทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจนำภูเก็ตสู่เมืองระดับโลก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต มีการประชุมใหญ่หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 มีคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ประธานหอการค้ากิตติมศักดิ์ ตลอดจนสมาชิก เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดประชุมสามัญหอการค้าภูเก็ต

ในโอกาสนี้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ว่า    หอการค้าจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ตลอดจนเติมเต็มขีดความสามารถ และผลักดันผู้ประกอบการจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ชาวจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี 

การดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกับการดำเนินงานของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของจังหวัด ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีส่วนในการขับเคลื่อนและผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประสบความสำเร็จด้วยดี และโดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 
การประชุมสามัญหอการค้าภูเก็ต ประจำปี 2564  

 ธนูศักดิ์ พึ่งเดช ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการหอการค้าภูเก็ต วาระที่ 2

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นอกจากรับรองการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีวาระลงงคะแนนเลือกประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ชุดใหม่ จำนวน 35 คน โดยที่ประชุมลงมติเลือกนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช เป็นประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมัยที่ 2 ประจำปีการบริหาร 2564-2565   
    

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการหอการค้าภูเก็ต กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2526 ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นหอการค้า ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509  นับจนถึงปัจจุบัน หอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นหน่วยงานที่ได้รวบรวมผู้ประกอบการ นักธุรกิจจากทุกสาขาวิชาชีพ ได้ร่วมมือกันหาแนวทางที่จะช่วยเหลือ และได้ร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ต และส่งเสริมนักลงทุนเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนของจังหวัดไปในทางที่ดี     
    

หอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของหอการค้า และยึดถือปฏิบัติกันต่อ ๆ มา รวม 7 ประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
    1.ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจ การบริการ และการประกอบอาชีพอิสระ ในเขตจังหวัดภูเก็ต
    2. รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิก เกี่ยวกับการค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ
    3. ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าทางราชการ
    4. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศลและสาธารณะสงเคราะห์
    5. เพื่อปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือ ตามที่ทางราชการมอบหมาย
    6. ไม่ประกอบกิจการค้าหรือไม่ดำเนินการทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้น
    7. ให้หอการค้าสามารถถือตราสารหนี้ หรือเข้าหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ได้    และรับฟังแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายภาครัฐ
"ธนูศักดิ์"ลั่นนำภูเก็ตฝ่าโควิดสู่"เมืองระดับโลก"    

นายธนูศักดิ์ กล่าวยืนยันกับผู้สื่อข่าวด้วยว่า ในการได้รับเลือกมาขับเคลื่อนงานของหอการค้าจังหวัดภูเก็ต วาระที่ 2 นี้ จะผลักดันฟื้นฟูแผนของจังหวัดภูเก็ตให้เข้มแข็ง เติบโต และก้าวพ้นโควิด-19 และฟื้นฟูภูเก็ตให้ได้ 
    

โดยแผนระยะสั้นที่เราผลักดันได้รับการตอบรับจากภาครัฐอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเงิน ธนาคาร การสนับสนุนของภาครัฐ  การสนับสนุนคนว่างงาน เราได้รับการสนับสนุนอย่างดี 
    
"ธนูศักดิ์"ลั่นนำภูเก็ตฝ่าโควิดสู่"เมืองระดับโลก"

"ธนูศักดิ์"ลั่นนำภูเก็ตฝ่าโควิดสู่"เมืองระดับโลก"

ในส่วนของแผนระยะกลาง เช่น เรื่องของวัคซีน ภูเก็ตเราก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ในรอบ 13 จังหวัดแรกมาแล้ว และยังต้องต่อสู้ต่อไปในเรื่องของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว และยังผลักดันให้เร่งฉีดวัคซีนให้คนภูเก็ต เพื่อให้แคมเปญ  #phuketfirstoctober ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง เพื่อให้คนภูเก็ตลืมตาอ้าปาก มีความหวัง มีแสงสว่าง และมีความเชื่อมั่นว่า ตุลาคมนี้เราเปิดเมืองได้ รับแขกได้ และกลับสู่ภาวะปกติ ถึงแม้ว่าจะได้ไม่ถึง 100 %  เราขอสัก 60-70 %ของภาวะที่เคยเป็นอยู่ เราก็จะสบายใจเป็นอย่างมากแล้ว 
    

ส่วนแผนระยะยาว หอการค้าจะผลักดัน ส่งเสริม และขับเคลื่อนไปยังกรอ.จังหวัด กรอ.กลุ่มอันดามัน เพื่อให้การแก้ปัญหาภูเก็ตถูกวางแผนแก้ไขในระยะยาว ซึ่งจะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองระดับโลกได้ ปราศจากปัญหารถติด ปราศจากปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ ปราศจากปัญหาการจราจรหนาแน่น มีความปลอดภัยในชีวิต 
    

"หรือในเรื่องของเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ ๆ ที่เราคิด ๆ กันไว้นั้น ผมเชื่อมั่นว่าด้วยพลังของคณะกรรมการหอการค้าทั้ง 35 คนที่ได้รับเลือกมาเป็นทีมบริหารหอการค้าปีการบริหาร 2564-2565 นี้ ร่วมกับภาคเอกชนอีก 14-15 องค์กรในภูเก็ตที่อยู่ร่วมเป็นครอบครัวเรา จะน่าจะพาให้ภูเก็ต ฟื้นฟูภูเก็ต ให้ก้าวพ้นโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้"  
 มงคล ลีลาธรรม บรรยายแนวทางบริหารธุรกิจเอสเอ็มอี.ในห้วงวิกฤต   

นอกจากนี้  ที่ประขุมได้จัดปาฐกถาพิเศษ “SMEs อยู่ให้รอด อยู่ให้เป็น อยู่ให้ยาว” โดยนายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และประธานกรรมการบริหารธนาคารออมสิน เพื่อความรู้ด้านเศรษฐกิจ และแนวทางการบริหารธุรกิจให้อยู่รอดในยุคปัจจุบันอีกด้วย

 

จากผลกระทบเชื้อโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจภูเก็ตซบเซาทั้งเกาะ เนื่องจากขาดนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและไทย หอการค้าและองค์กรภาคเอกชนภูเก็ตผลักดันแนวทางฟื้นเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยวของเกาะเป็นระยะ อาทิ ข้อเสนอ"ภูเก็ตโมเดล"ขอรัฐไฟเขียวนักท่องเที่ยวเข้ามาพักในภูเก็ต หรือวัคซีนพาสปอร์ตโดยเร่งฉีดวัคซีนประชากรบนเกาะให้ถึง 60-70 % เพื่อพร้อมรับทัวริสต์ที่ฉีดวัดซีนต้านโควิดแล้วให้กล้บมาเที่ยวภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่ 1 ต.ค.2564นี้ เป็นต้น

"ธนูศักดิ์"ลั่นนำภูเก็ตฝ่าโควิดสู่"เมืองระดับโลก"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ภูเก็ต"ลั่นพร้อมขั้นสุด"เปิดรับต่างชาติ"

ผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่จัดทัพลุย"ภูเก็ต"

ภูเก็ต ซ่อม-สร้างแก้ว่างงาน พร้อมพุ่งทะยานหลังโควิด

‘ท่องเที่ยว’ขอวัคซีนโควิด 5 ล้านโดส

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend