ครม.เห็นชอบปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มเป็น 1,539,832.78 ล้านบาท  

23 ก.พ. 2564 | 10:46 น.

ครม. เห็นชอบปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 เพิ่มเป็น 1,539,832.78 ล้านบาท  

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนการก่อหนี้ใหม่ เป็น 1,539,832.78 ล้านบาท  จากเดิม 1,465,438.61 ล้านบาท เป็นการปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 74,394.17 ล้านบาท (จากแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลจำนวน 66,687.92 ล้านบาท และแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ภายในประเทศ) จำนวน 7,706.25 ล้านบาท) การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้เดิม ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 124,534.37 ล้านบาท จากเดิม 1,279,446.80 ล้านบาท เป็น 1,403,981.17 ล้านบาท และการปรับปรุงแผนการชำระหนี้ ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 505.88 ล้านบาท จากเดิม 387,354.84 ล้านบาท เป็น 387,860.72 ล้านบาท
 

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการปรับแผน ฯ ได้แก่  การกู้เงินเพื่อดำเนินแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชกำหนดกู้เงินโควิด-19ฯ) จำนวน 76,239.00 ล้านบาท  การปรับเพิ่มวงเงินปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณฯ จำนวน 120,000 ล้านบาท    การกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐและโครงการพัฒนาของรัฐวิสาหกิจ เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการขยายระบบไฟฟ้า ระยะที่ 12 ของการไฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น รวมทั้งโครงการพัฒนา ที่จะเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 18 โครงการหรือรายการ เช่น โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางของการยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น และการชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจำนวน 441.87 ล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ  พระราชกำหนดกู้เงินโควิด-19ฯ  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประมาณการณ์ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 จะอยู่ที่ร้อยละ 56.74 ซึ่งยังอยู่ภายใต้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60  ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ติดตามเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะโครงการลงทุน ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโควิด-19 ฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมจัดหาแหล่งเงินให้เพียงพอทั้งในภาวะปกติและภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การดำเนินมาตรการของภาครัฐมีความต่อเนื่อง เพียงพอและทันการณ์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ครม.ถอนร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษพ.ศ....แล้ว

ครม.เคาะเพิ่มกรรมการ OR 4 คน 

นายกฯ เอาจริง ลงโทษคนทุจริต "คนละครึ่ง" ย้ำ ทุกโครงการรัฐต้องตรวจสอบได้

ครม.เคาะแล้วกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น 920 บาท/ตัน ปีการผลิต 63/64

ครม.ไฟเขียวขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือน สิ้นสุด 31มี.ค.64