"มุกดาหาร"​ ปิดเมือง​ 11-30​ เม.ย.63

10 เม.ย. 2563 เวลา 1:13 น.4.3k

"มุกดาหาร"​ ปิดเมือง ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัด 11-30​ เม.ย.63

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร ลงนามประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19 (ฉบับที่ 4) ดังนี้

1. ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เว้นแต่ ต้องรับการรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จําเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์ การสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ยานพาหนะเพื่อการขนส่งยา อุปกรณ์วัสดุ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะเพื่อการขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน ยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบํารุง ยานพาหนะเพื่อขนส่งพัสดุและ สิ่งพิมพ์ หรือมีเหตุจําเป็นตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศฉบับนี้

2. เหตุความจําเป็นอย่างยิ่ง ต้องเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ต้องบันทึกคําร้องขอ อนุญาตจากนายอําเภอท้องที่หรือผู้ที่นายอําเภอมอบหมาย ในท้องที่ที่ต่านตรวจคัดกรองตั้งอยู่ ทั้งนี้ คําขอ อนุญาตให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม 3 ท้ายประกาศฉบับนี้

3. กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ พนักงานบริษัท หรือลูกจ้างของบริษัท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนต้นสังกัด ออกหนังสือ รับรองการปฏิบัติงานที่มีความจําเป็นต้องเดินทางเข้า - ออก พร้อมบัตรประจําตัวข้าราชการหรือบัตรประจําตัว พนักงานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ เพื่อให้พิจารณาให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัด

4. กรณีมีหลักฐานเคยผ่านการกักตัว ณ สถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine) หรือผ่านการกักตัว ณ สถานที่ที่จังหวัดอื่น (Local Quarantine) มาแล้ว ให้นายอําเภอใช้มาตรการในการ กักตัว ณ บ้านของตนตามภูมิลําเนาของบุคคลนั้น (Home Quarantine) หรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารกําหนด

5. ห้ามรถโดยสารสาธารณะ เดินทางเข้า - ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้

(1) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ระงับการเดินรถในเส้นทาง หมวด ๒ (กรุงเทพฯ - ต่างจังหวัด) และหมวด ๓ (ระหว่างจังหวัด) ที่มีต้นทางหรือ ปลายทางในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

(2) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ระงับการเดินทางเข้า - ออกในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

(3) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโตยสาร ไม่เกิน ๗ คน

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับยกเว้นเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อยู่ภายใต้บังคับของ ข้อกําหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) และต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดโดย เคร่งครัด โดยการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจจัดทํา บัญชีควบคุมการเดินทางเป็นประจําทุกวัน และส่งบัญชีควบคุมดังกล่าวให้นายอําเภอประจําท้องที่จุดตรวจนั้น ตั้งอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐาน

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เป็นช้าไปจะก่อให้เกิดผล เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตาม มาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราช กําหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

"มุกดาหาร"​ ปิดเมือง​ 11-30​ เม.ย.63

"มุกดาหาร"​ ปิดเมือง​ 11-30​ เม.ย.63

แท็กที่เกี่ยวข้อง