ครม.เขย่ากระทรวงคลัง เด้ง "ภูมิศักดิ์" นั่งรองปลัดฯ

22 ธ.ค. 2563 | 08:55 น.

ครม.เคาะเด้ง "ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข " นั่งรองปลัดกระทรวงการคลัง "ประภาศ คงเอียด" นั่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง "ปานทิพย์ ศรีพิมล" เป็นผอ.สคร.

วันที่ 22 ธ.ค. 63 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยระบุว่า

 

ด้วยกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงการคลัง ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 รายดังนี้

 

1.โอน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ตําแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง

 

2. โอน นายประภาศ คงเอียด ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง

 

3. โอน นางปานทิพย์ ศรีพิมล ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง ไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เคาะจ่ายค่าจ้าง 50% ให้ผู้ประกันตนว่างงานจากผลกระทบโควิด

ครม.ขยายเวลาให้คนต่างด้าวอยู่ในไทยเพิ่ม 45 วัน

ครม.อนุมัติ เพิ่ม "เงินสงเคราะห์บุตร" เป็น 800 บาท/เดือน เริ่ม 1 ม.ค. 64 

สำหรับประวัติของ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข  จบการศึกษา Master of Business Studies (Finance) ,พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) และนิติศาสตรบัณฑิต

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ส่วนประวัติการทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

นายประภาศ คงเอียด จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,  International Tax Program Certificate and Master of Laws (Tax Law) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นายประภาศ คงเอียด

ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ , ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ศาลภาษีอากรกลาง , ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ศาลอาญา , ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ ระดับ 10) กระทรวงการคลัง , ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง , รองปลัดกระทรวงการคลัง 

 

กรรมการธนาคารออมสิน , กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด , กรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด, อดีตประธานกรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) , อดีตกรรมการบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด , อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ส่วน นางปานทิพย์ ศรีพิมล  จบการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการคลัง  ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ