ครม.ขยายเวลาให้คนต่างด้าวอยู่ในไทยเพิ่ม 45 วัน

22 ธ.ค. 2563 | 08:19 น.

ครม.ขยายเวลาให้คนต่างด้าวประเภทอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน อยู่ในประเทศไทยเพิ่มอีก 15 วัน รวมเป็น 45 วัน

22 ธันวาคม 2563 นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เคาะจ่ายค่าจ้าง 50% ให้ผู้ประกันตนว่างงานจากผลกระทบโควิด

ตรวจเข้มราคาอาหารทะเล หวั่นฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงโควิด19

"จุรินทร์"แนะคนไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้า แทนหน้ากากทางการแพทย์

 

ทั้งประเภทที่ต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและประเภทที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งมีระยะเวลาการพํานักในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาโดยคนต่างด้าวต้องเข้ารับการกักกันเป็นเวลา 14 วัน ทําให้มีระยะเวลาไม่เพียงพอ

 

สําหรับการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการพํานักในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวประเภทดังกล่าวอีก 15วัน รวมเป็น 45 วัน ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564