เช็กที่นี่ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน กู้5หมื่น ดอกเบี้ย 0.35%

10 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบข้อมูล สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ของธนาคารออมสิน  วงเงินกู้ 1 หมื่นดอกเบี้ย 0.1% ส่วน กู้ 5หมื่นบาท ดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน แบบFlat Rate

ข่าวดี สำหรับประชาชนทั้งผู้มีรายได้ประจำและผู้มีอาชีพอิสระ สามารถยื่นขอกู้เงิน "ธนาคารออมสินเชื่อเสริมพลังฐานราก"   


ซึ่ง ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้เงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo หรือ โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  มี 2 วงเงินให้เลือก คือ 10,000 บาท และ 50,000 บาท


วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัคร "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ธ.ออมสิน จะรู้ผลได้ยังไง เช็กได้ที่นี่  

กู้สูงสุด 5 หมื่นบาท สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธ.ออมสิน ผ่านแอปฯ“MyMo”

วิธีสมัครแอปฯ“MyMo”กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน สูงสุุด 5 หมื่นบาท

 

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท ตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้


ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

- เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด-19

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

- ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ


ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะพิจารณาคุณสมบัติโดยยึดข้อมูลลูกค้าที่เคยให้ไว้กับธนาคารออมสินสาขา จำนวนเงินให้กู้ ทุกอาชีพให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate) อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

 

การสมัครขอสินเชื่อ

แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้

 

ทั้งนี้ หากการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังไม่เต็มจำนวน และมีความประสงค์จะขอกู้วงเงินที่เหลือภายหลัง จะต้องขอกู้สินเชื่อวงเงินที่เหลือผ่านช่องทางสาขาของธนาคารออมสินเท่านั้น

การแจ้งผลการพิจารณา

ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน


การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังต่อไปนี้

1.สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

2.สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)

3.สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

5.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

6.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

7.สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)


หมายเหตุ :

- กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือเป็นผู้กู้ตามข้อ 1 - 7 แล้ว จะไม่สามารถขอสินเชื่อครั้งนี้ได้

- กรณีเคยลงทะเบียนสินเชื่อ ตามข้อ 5, 6 และ 7 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ สามารถสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้ แต่การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

- การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

ที่มา https://www.gsb.or.th/

 

ธ.ก.ส. นัดชาวนาโอนงวดแรก “ประกันรายได้ข้าว” 16 พ.ย.

ชาวนาเฮ เคาะแล้วประกันราคา "ข้าวหอมมะลิ” นำโด่ง รับสูงสุด

 “ประกันรายได้ยางพารา” ใครบ้างต้องขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงบัญชีใหม่ แจ้งด่วน 30  พ.ย.

เคลียร์ “ประกันรายได้” ยางพารา ธ.ก.ส. โอนเงินงวดแรก ต้นเดือน ธ.ค.