ดูชัดชัด แผนจัดหา-ฉีด ‘วัคซีนโควิด’ให้คนไทย

11 ก.พ. 2564 เวลา 4:50 น.1.3k

ดูชัดชัด แผนจัดหา-ฉีด ‘วัคซีนโควิด’ให้คนไทย : คอลัมน์อินไซด์สนามข่าว โดย จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,652 หน้า 10 วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2564

ความคืบหน้าของวัคซีนโควิด เป็นเรื่องที่ผมถูกถามถึงข้อมูลแผนจัดหาและแผนการฉีดของรัฐบาล หลังจากมีการนำมาปั่นกระแสเป็นเรื่องการเมือง ทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการรับรู้ข้อเท็จจริง จึงย้อนไปหาข้อมูลอย่างเป็นทางการ จากมติการประชุมคณะกรรมการศบค.ชุด.ใหญ่ 29 มกราคม 64 เป็นวันเดียวกับที่มีมติคลายล็อกดาวน์

วันนั้นมีการรายงานความคืบหน้าการจัดหาและการเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เริ่มจากแนวทางดําเนินการเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนฯ ประกอบด้วย การวิจัยพัฒนา ในประเทศไทย การทําความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศ และการจัดซื้อจัดหาวัคซีนนํามาใช้ในประเทศ

ส่วนการจัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรไทย ร้อยละ 50 (ประชากร 33 ล้านคน) ปี  2564 ประกอบด้วย (1) บริษัท AstraZeneca จํากัด จํานวน 26 ล้านโดส ดําเนินการจองเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะได้รับวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564 (2) ผู้ผลิตรายอื่น ได้แก่ บริษัท Sinovac Biotech จํากัด จํานวน  2 ล้านโดส และจองซื้อเพิ่ม จากบริษัท AstraZeneca จํากัด จํานวน 35 ล้านโดส และ (3) โครงการ COVAX อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและการเจรจาต่อรอง

ดูชัดชัด แผนจัดหา-ฉีด ‘วัคซีนโควิด’ให้คนไทย

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มีวัคซีนปริมาณจํากัดดําเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด (ก.พ.-เม.ย. 64)สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่มีโรคประจําตัวตามเกณฑ์ 5 โรคที่กําหนด ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค 

 

ระยะที่ 2 มีวัคซีนมากขึ้นขยายพื้นที่ครอบคลุมทั้ง ประเทศ (พ.ค.-ธ.ค. 2564) สําหรับกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นอกเหนือจากด้านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ประกอบ อาชีพด้านขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ และระยะที่ 3 มีวัคซีนเพียงพอ (ม.ค. 2565 เป็นต้นไป) สําหรับประชาชนทั่วไป

ข้อสังเกตที่ประชุม วันนั้นเห็นควรเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไป และควรพิจารณาแผน การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มอื่นๆ อาทิ กลุ่มนักการทูตและนักลงทุนต่างชาติ เพื่อเกิดประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 

ในตอนท้าย พล.อ.ประยุทธ์ มีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี สั่งให้คณะอนุกรรมการอํานวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดําเนินการ

 

1. จัดทําแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จํานวน 26 ล้านโดสของบริษัท AstraZeneca และ ซิโนแวคโดยให้จัดรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย จํานวน และระยะเวลาให้ชัดเจน 

2. จัดทําแผนการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย สถานที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 เช่น โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น และ การบริหารจัดการขนย้ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อดําเนินการแจกจ่าย โดยให้ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ในการเตรียมการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

จากนี้ก็คงต้องเกาะติดแผนการฉีดแบบลงรายละเอียดมากขึ้น ...และนี่ก็เป็นทั้งหมดที่หาคำตอบมากจากวงประชุมศบค.

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง