สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (41)

19 ธ.ค. 2562 เวลา 11:00 น.937

คอลัมน์ทางออกนอกตำรา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3532 หน้า  6 ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค.2562 โดย... บากบั่น บุญเลิศ

 

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน'

ประวัติศาสตร์การประมูล (41)

 

     ผมนำเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 224,544 ล้านบาท ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การประมูลโครงการขนาดใหญ่ของไทยที่มีความล่าช้าในการเซ็นสัญญายาวนานที่สุด

     กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือซีพีและพันธมิตร เสนอวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 117,227 ล้านบาท น้อยกว่าคู่แข่งจึงชนะประมูล แต่กว่าจะมีการลงนามกันได้ต้องใช้เวลาเกือบ 1 ปี

     สัญญาที่จะลงนามกันนั้นเป็นอย่างไร มาติดตามเรื่องข้อพิพาทและการฟ้องร้อง

     (8) การปฏิบัติตามกฎหมายไทย เอกชนคู่สัญญามิได้ทำผิดหรือฝ่าฝืน หรือละเลยกฎหมายไทย หรือ คำสั่ง ที่มีผลผูกพันเอกชนคู่สัญญา โดยที่ผลของการทำผิด การฝ่าฝืน หรือการละเลยดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของเอกชนคู่สัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ตามสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

     (9) ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล เอกชนคู่สัญญาไม่ได้แสดงข้อความหรือคำรับรองที่ไม่ถูกต้องไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของเอกชนคู่สัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

     (10) การชำระเงินหรือทรัพย์สินซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายไทยหรือไม่ได้เปิดเผย เอกชนคู่สัญญา และกรรมการ รวมทั้งผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารของเอกชนคู่สัญญาไม่ได้เสนอ หรือสัญญาว่าจะชำระ หรือจะให้ หรือได้ชำระ หรือได้ให้ หรือมอบหมายให้ชำระ หรือให้เงิน หรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ ตัวแทนของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ (รวมถึง รฟท.และหน่วยงานของรัฐ) หรือพรรคการเมือง หรือพนักงานของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือโดยผ่านบุคคลอื่นใดก็ตาม) เพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้อำนาจ ตำแหน่งหรืออิทธิพลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายไทย หรือโดยทุจริตไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับโครงการฯ หรือการดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนหรือไม่ก็ตาม

     เอกชนคู่สัญญาตกลงและเข้าใจดีว่า รฟท.เข้าทำสัญญาร่วมลงทุน โดยเชื่อถือในคำรับรองและคำรับประกันทั้งหลายของเอกชนคู่สัญญา รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เอกชนคู่สัญญาได้ให้แก่ รฟท.ในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนในโครงการฯ และยื่นซองข้อเสนอ ดังนั้นหากภายหลังปรากฏว่าคำรับรองและคำรับประกันหรือข้อมูลใดๆ ของเอกชนคู่สัญญาไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือเอกชนคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ดังกล่าวเป็นสาระสำคัญถึงขนาดว่าไม่สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนต่อไปได้ รฟท.มีสิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุน และเอกชนคู่สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่ รฟท.และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

     23.2 การรับทราบข้อมูลของ รฟท. คู่สัญญาตกลงว่าเนื่องจากเอกชนคู่สัญญาได้รับทราบข้อมูลที่เปิดเผยและมีโอกาสได้ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยแล้ว รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการฯ ความเป็นไปได้ของโครงการฯ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ การได้มาซึ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็นของโครงการฯ และการส่งมอบและความเหมาะสมของพื้นที่ของโครงการฯ โดยในการตกลงเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนเอกชนคู่สัญญาได้รับทราบข้อมูลที่เปิดเผยมีโอกาสได้ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยและตระหนักเป็นอย่างดีถึงเหตุแห่งความเสี่ยงทั้งหลายที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการตามหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญา ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในขณะทำสัญญาร่วมลงทุน หรือที่เกิดขึ้นในอนาคต  และตกลงเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนและดำเนินการทั้งหลายตามที่สัญญาร่วมลงทุนกำหนดให้เป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญาแล้ว

     ดังนั้น เอกชนคู่สัญญาตกลงจะไม่ยกหรืออ้างเหตุแห่งความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเหตุเพื่อยกเว้นหรือผ่อนปรนความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญาภายใต้สัญญาร่วมลงทุน และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าชดเชยใดๆ จาก รฟท.

     23.3 คำรับรองและคำรับประกันของ รฟท. (1) อำนาจการเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนและสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน การปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนและสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน การจัดทำเอกสารและการดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนและสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจที่ รฟท.สามารถกระทำได้ และไม่เป็นการขัดกฎหมายไทยหรือข้อจำกัดตามกฎหมายไทยหรือข้อผูกพันใดๆ ที่มีผลผูกพัน รฟท.หรือขัดต่อวัตถุประสงค์และข้อกำหนดในข้อบังคับของ รฟท. และ รฟท. ได้ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ได้รับการอนุญาตในการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาข้างต้นนี้ เรียบร้อยแล้ว

     (2) ความผูกพันของสัญญา สัญญาร่วมลงทุน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จะได้จัดทำขึ้นตามสัญญาดังกล่าว เมื่อได้มีการลงนามโดย รฟท. แล้ว เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายไทยและเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายไทยที่สมบูรณ์และมีผลผูกพัน รฟท.และสามารถที่จะใช้บังคับ รฟท.ได้ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้

     (3) พันธะผูกพันในพื้นที่ของโครงการฯ พันธะผูกพันในแต่ละพื้นที่ที่ รฟท.มีอยู่กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เกี่ยวกับสถานีตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2(4)(ข) ที่รฟท.มีอยู่กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดเป็นไปตามพันธะผูกพันที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 11 (สัญญาพันธะผูกพันในแต่ละพื้นที่)

 

     24. ข้อตกลงกระทำการ 24.1 ข้อตกลงกระทำการของเอกชนคู่สัญญา นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุนเอกชนคู่สัญญาตกลงที่จะกระทำการดังต่อไปนี้

     (1) การนำส่งเอกสารและข้อมูล เมื่อได้รับคำขอที่มีเหตุผลอันสมควรจาก รฟท.เอกชนคู่สัญญาจะส่งรายงาน และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟ การให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟ การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ การดำเนินกิจการทางพาณิชย์ สถานะทางการเงิน หรือสถานภาพของเอกชนคู่สัญญา หรืออื่นๆ ตามที่ รฟท.ร้องขอให้แก่ รฟท.ในระยะเวลาอันสมควร

     (2) การแจ้งข้อมูลสำคัญ เอกชนคู่สัญญาจะแจ้งให้ รฟท.ทราบถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาตามสมควร (พร้อมทั้งรายละเอียดที่เหมาะสม) กล่าวคือ

     (ก) การเกิดกรณีผิดหรือยกเลิกสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งมีนัยสำคัญและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของเอกชนคู่สัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญตามสัญญาร่วมทุน หรือ

     (ข) กรณีผิดสัญญาในหนี้อื่นใดของเอกชนคู่สัญญาที่มีมูลค่าหรือจำนวนเงินเกินกว่าสองพันล้าน (2,000,000,000)บาท หรือเทียบเท่า ซึ่งมีนัยสำคัญและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของเอกชนคู่สัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญตามสัญญาร่วมทุน

     (ค) เหตุการณ์ใดที่อาจจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อโครงการฯ ทรัพย์สิน หรือสถานะทางการเงิน ของเอกชนคู่สัญญาจนทำให้เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญตามสัญญาร่วมทุนได้

     เกาะติดกันให้ดีนะครับ เรื่องนี้สำคัญมาก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (40)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (39)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (38)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (37)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (36)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (35)

แท็กที่เกี่ยวข้อง