อั้นไม่ไหว"การบินไทย"เปิดให้พนักงานลาหยุด1ปีไม่รับเงินเดือนเริ่ม1ก.ค.นี้

29 มิ.ย. 2564 เวลา 8:00 น. 2.0k

การบินไทย เปิดโครงการรับสมัครพนักงานลาหยุด 1 ปี โดยไม่รับเงินเดือน ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรต่อเนื่อง มีผล 1 กรกฏาคม64-30 มิถุนายน2565

แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)เปิดเผยกับ“ฐานเศรษฐกิจ”ว่านอกจากการบินไทยจะออกประกาศเลิกจ้างพนักงานล็อตที่ 2 รวม 860 คน เพิ่มเติมจากที่เลิกจ้างครั้งแรกไปแล้ว 508 คน

รวมไปถึงการแจ้งลูกเรือจำนวน2,700คน เรื่องประกาศการลดเงินเดือนยาว2ปีตั้งแต่ปี64-65เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายของบริษัทในช่วงที่ยังไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ 100% ที่จะเริ่มลดเงินเดือนในปี64 ลงไป53-57% ปี65 ลดลง20-50% และจะกลับมาจ่ายปกติในวันที่ 1 ม.ค.66

สำหรับพนักงานทั่วไปที่เข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่10,990คนการบินไทยก็ได้เปิดโครงการให้พนักงานลาหยุด1ปีโดยไม่รับเงินเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม2564-30มิถุนายน2565

โดยนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ที่ 025/2564  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน2564 เรื่องโครงการให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนค่าจ้าง (Code 8300) ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 -30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

โครงการนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้แก่บริษัท รวมทั้งให้พนักงานบางกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพสามารถเข้ารับการรักษาและดูแลสุขภาพได้ โดยไม่เป็นภาระต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ เพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานและเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ กรณีพนักงานลาไปศึกษาต่อ และให้พนักงานที่ต้องการลาติดตามคู่สมรส

โดยพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็นพนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2564 และยังคงมีสภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่พนักงานแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ และเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยเท่านั้น

โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน เป็นรูปแบบความสมัครใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ สงวนสิทธิพิจารณาอนุมัติตามดุลพินิจบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ต่องาน เป็นสำคัญ

พนักงานจะเริ่มลาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่สามารถถอนเรื่องคืนหรือยกเลิกได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และบริษัทฯยัง มีสิทธิ โดยฝ่ายเดียวที่จะเรียกพนักงานให้กลับมาทำงานก่อนกำหนดระยะเวลาการลาโดยให้ถือว่าการลาในครั้งนั้นสิ้นสุดลงทันที หากพนักงานไม่กลับมาเข้าปฏิบัติงาน จะถือว่าพนักงานมีความผิดทางวินัย

ทั้งนี้บริษัทฯจะนับระยะเวลาการลาทั้งหมดเป็นเวลาในการปฏิบัติงานในการคำนวณอายุการทำงานเพื่อให้สิทธิตามกฎหมายของพนักงานโดยในระหว่างที่ลาบริษัทฯและพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพขณะที่พนักงานจะไม่ได้รับค่าจ้างและเงินใดๆจากบริษัทฯตลอดระยะเวลาของการลาแต่ยังคงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จากบริษัท

สำหรับกรณีที่พนักงานลาติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน 1,650 บาทต่อเดือนให้แก่พนักงาน (ก่อนหักภาษี) เพื่อช่วยเหลือพนักงานให้ยังมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่ เพื่อที่พนักงานจะได้คงสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ จากกองทุนประกันสังคมในระหว่างระยะเวลาการลานี้ เท่านั้น

อีกทั้งตลอดระยะเวลาการลา ห้ามพนักงานดำเนินกิจการส่วนตัวหรือร่วมกิจการในห้างหุ้นส่วน ร้านค้าบริษัท องค์กร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ หรืออาจก่อไห้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯรวมทั้งไม่ดำรงตำแหน่งใดๆในส่วนราชการหรือในทางการเมืองเว้นแต่ได้รับความยินยอมและต้องรักษาวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทไม่กระทำการใดๆอันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ

ห้ามพนักงานเข้ามายังสถานที่ทำการของบริษัทฯ โดยเมื่อสิ้นสุดการลา หรือบริษัทฯ เรียกพนักงานให้กลับมาทำงานให้กับบริษัทฯให้พนักงานรายงานตัวต่อต้นสังกัดโดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอาจพิจารณาให้พนักงานไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เหมาะสมต่อไป

อั้นไม่ไหว"การบินไทย"เปิดให้พนักงานลาหยุด1ปีไม่รับเงินเดือนเริ่ม1ก.ค.นี้

อั้นไม่ไหว"การบินไทย"เปิดให้พนักงานลาหยุด1ปีไม่รับเงินเดือนเริ่ม1ก.ค.นี้

อั้นไม่ไหว"การบินไทย"เปิดให้พนักงานลาหยุด1ปีไม่รับเงินเดือนเริ่ม1ก.ค.นี้

 ข่าวเกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง