ด่วน“การบินไทย”ประกาศเลิกจ้างพนักงานล็อตใหม่เพิ่มอีก860คน

25 มิ.ย. 2564 เวลา 13:50 น. 24.7k

การบินไทย ประกาศเลิกจ้างพนักงานล็อตใหม่อีก 860 คน โดยออกคำสั่ง 2 ฉบับ เลิกจ้างพนักงานกลุ่มฟ้าใหม่ 854 คนในวันที่ 27 กรกฏาคมนี้ อีกฉบับเลิกจ้างกัปตัน-นักบิน 6 คน มีผล 27 ธันวาคมนี้

แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่าวันนี้ (วันที่25มิถุนายน2564) นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศ จำนวน 2 ฉบับ คือ ประกาศที่ 026 /2564 และประกาศที่ 027/2564 ถึง การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยพนักงาน

โดยในประกาศระบุว่าเนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมายาวนาน ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ทำให้บริษัทฯไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนกระทั่งบริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการพื้นฟูกิจการเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุกๆด้าน อาทิ ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน หรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดตันทุนทุกด้านลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน

การปรับปรุงองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทฯสามารถประกอบกิจการต่อไปเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการดลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยลดจำนวนพนักงานลงบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวน 854 คน ดังมีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ สิ้นสุดเวลาทำการ

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชย เงินอื่น ๆ ตามกฎหมาย และเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าจ้างถึงวันทำงานวันสุดท้าย

2. วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้

3. ค่าชดเชย

4. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

5. เงินบำเหน็จ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวข้างตันหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับพนักงานที่บริษัทฯไม่ได้รับภาระภาษีให้) และหนี้จำนวนใด ๆ ที่ท่านมีอยู่ต่อบริษัทฯ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

โปรดแจ้งและคืนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อยู่ในความครอบครองของท่านหรือที่ท่านได้ทำขึ้นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกจ้างของ
บริษัทฯ โดยทันทีซึ่งรวมไปถึงเอกสาร บันทึก รายการหรือสิ่งที่เก็บข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับการทำงานของท่าน ข้อมูลของบริษัทฯ หรือลูกค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ก่อนสิ้นสุดเวลาทำการ

บริษัทฯ ขอแจ้งย้ำเตือนว่า พนักงานยังคงมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ จนถึงวันที่การเลิกจ้างมีผล ฉะนั้นพนักงานจึงยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนโยบาย ระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ ทุกฉบับอย่างเคร่งครัด

หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานรายใดกระทำการผิดกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับพนักงานอย่างเหมาะสมซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างพนักงานที่กระทำผิดนั้นโดยทันที และไม่จ่ายค่าชดเชยจึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ด่วน“การบินไทย”ประกาศเลิกจ้างพนักงานล็อตใหม่เพิ่มอีก860คน

ด่วน“การบินไทย”ประกาศเลิกจ้างพนักงานล็อตใหม่เพิ่มอีก860คน

อย่างไรก็ตามการเลิกจ้างดังกล่าวถือว่าเป็นล็อตที่2จากก่อนหน้านี้ที่การบินไทยประกาศเลิกจ้างพนักงานไปแล้ว508คน โดยการเลิกจ้างล็อตนี้เป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าสู่โครงสร้างองค์กรปี2564 หรือ กลุ่มฟ้าใหม่ แตกต่างจากการเลิกพนักงาน508คนที่เป็นกลุ่มที่ไม่แสดงความจำนงใดๆต่อกระบวนการคัดพนักงานเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่

ส่วนประกาศบริษัทการบินไทย ฉบับที่027/2564 เป็นการเลิกจ้างพนักงาน 6 คน  มีผลเลิกจ้างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มกัปตันและนักบินการบินไทยทั้งหมด

ด่วน“การบินไทย”ประกาศเลิกจ้างพนักงานล็อตใหม่เพิ่มอีก860คน

ด่วน“การบินไทย”ประกาศเลิกจ้างพนักงานล็อตใหม่เพิ่มอีก860คน

ข่าวเกี่ยวข้อง:

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง