เปิดผลสอบ"ชาญศิลป์" โยกย้าย-เลิกจ้างพนักงาน"การบินไทย"ไม่ผิด

13 มิ.ย. 2564 เวลา 11:55 น.9.8k

กระทรวงแรงงาน แจงสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ผลตรวจสอบ"ชาญศิลป์"โยกย้าย-เลิกจ้างพนักงานการบินไทย ชอบด้วยกฏหมาย เป็นคำสั่งที่สั่งโดยผู้มีอำนาจตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง

จากกรณีที่สหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายอำนาจช่วงให้กับประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล เพื่อเลิกจ้าง ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ 

แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนายน2564 นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีหนังสือถึงประธานสหภาพแรงงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์

โดยระบุว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามประเด็นสอบถามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

1.ตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 แต่งตั้งผู้ทำแผนพื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 คน คือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฎิ์
พาราพันธกุล นายพีะพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายชาญศิลป์ตรีนุชกร และนิติบุคคล คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ นายจ้าง ตามกฏหมายว่าด้วยการล้มละลาย 

การโยกย้ายตำแหน่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่023/2564 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตามประเด็นสอบถาม
เป็นคำสั่งที่ลงนามคำสั่งโดยพลอากาสเอก ชัยพฤกษ์ฯ ประธานที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง 

2.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ของผู้ทำแผนพื้นฟูกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้นายชาญศิลป์ฯ มีอำนาจให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นจากหน้าที่หรือออกจากงานและยังสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ 

นายชาญศิลย์ฯ ได้มีหนังสือมอบอำนาจช่วงฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้นายสุวรรธนะ ศรีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ฯ ในการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ในด้านการบริหารงานบุคคลซึ่งรวมถึงการให้พนักงานและลูกจ้างพ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานได้ด้วย

แม้นายสุวรรธนะฯ ผู้รับมอบอำนาจช่วงจะมิใช่บุคคลที่มีอำนาจจัดกิจการและทรัพย์ สินของบริษัท ฯ แต่การเลิกจ้างหรือการให้พนักงานพ้นจากหน้าที่หรือออกจากงาน มีใช่การดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ แต่เป็นการบริหารงานประจำตามปกติทั่วไป

เพื่อให้การดำเนินการทางการค้าปกติของบริษัทฯ ดำเนินต่อไปได้ มิใช่การแต่งตั้งและโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ อันเป็นข้อจำกัดของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจช่วง ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

ดังนั้นประกาศเลิกจ้างพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ที่ ๐๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม2564 ที่ลงนามโดยนายสุวรรธนะ" จึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยบริษัทฯในฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 5 และเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

เปิดผลสอบ"ชาญศิลป์" โยกย้าย-เลิกจ้างพนักงาน"การบินไทย"ไม่ผิด เปิดผลสอบ"ชาญศิลป์" โยกย้าย-เลิกจ้างพนักงาน"การบินไทย"ไม่ผิด ข่าวเกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง