ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 1.93 ล้านโดส

13 พ.ค. 2564 เวลา 13:40 น.195

อว. เผยข้อมูลประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 1.93 ล้านโดส ระบุปลอดภัย 89.19% ไม่พบผลข้างเคียงจากวัคซีน

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. และกระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Covid-19)ในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปข้อมูลถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ว่า ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 1,898,454 โดส โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม 1,365,992 คน หรือเท่ากับ 2.06% ของประชากร และฉีดครบสองเข็มแล้วถึง 532,462 คน หรือเท่ากับ 0.80% ของประชากร (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 12 พ.ค. 64 ไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,935,565 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 1,372,013 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 563,552 โดส)

ทั้งนี้  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายจังหวัด พบว่ามี 15 จังหวัด ที่จะได้ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2% ของประชากร ได้แก่ สมุทรสาคร ภูเก็ต ระนอง ตาก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี พังงา สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครนายก ปทุมธานี และระยอง

ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19

จังหวัดสมุทรสาคร มี 173,319 คน ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม คิดเป็น 29.57% ของประชากร  ส่วนจังหวัดภูเก็ต มี 101,001 คน ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม คิดเป็น 24.37% ของประชากร

สำหรับการฉีดวัคซีนครบสองเข็ม จังหวัดภูเก็ตมี 94,231 คน ที่ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว คิดเป็น 22.74% ของประชากร  ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มี 105,418 คน ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม คิดเป็น 17.98% ของประชากร

อย่างไรก็ดี วัคซีนที่ใช้มีความปลอดภัยสูง โดยไม่มีรายงานผลข้างเคียงในผู้ที่ฉีดวัคซีน 1,693,234 ราย (89.19% ของผู้ฉีด) โดยมีการรายงานผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน 205,220 ราย ส่วนใหญ่เป็นอาการไม่รุนแรงและหายได้เอง เรียงตามลำดับ ได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อ (6.65% ของผู้ที่ฉีด) ,ปวดศีรษะ (4.37%) ,เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง (3.23%) ,ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด (3.18%), ไข้ (2.08%) ,คลื่นไส้ (1.56%) ,ท้องเสีย (1.23%), ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง (0.91%), ผื่น (0.7%), อาเจียน (0.4%) และอาการอื่นๆ (1.34%)

ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าได้ติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างละเอียด โดยการประมวลผลล่าสุดซึ่งได้ฉีดวัคซีนในคนไทยแล้วจำนวน 1,935,565 โดสแล้วนั้น  มีผู้ที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโดยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จำนวน 428 ราย แบ่งเป็น 404 รายจากวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) (เท่ากับ 22.24 ต่อหนึ่งแสนโดส) และ 24 รายจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca ) (เท่ากับ 20.19 ต่อหนึ่งแสนโดส) โดยรวมแล้วมีอาการแพ้รุนแรง 13 ราย (เท่ากับ 0.67 คนต่อหนึ่งแสนโดส) และการชาชนิด Polyneuropathy 1 ราย (เท่ากับ 0.06 คนต่อหนึ่งแสนโดส) และไม่มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีน

อย่างไรก็ตาม ใน 13 รายที่มีอาการแพ้รุนแรง มี 12 ราย เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค (0.66 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย) และเป็นผู้ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนกา 1 ราย (0.84 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย) สำหรับอาการชาชนิด Polyneuropathy 1 ราย เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค (0.06 รายในผู้ฉีดหนึ่งแสนราย)

สถิติที่สำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในคนไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. จำนวนการฉีดวัคซีน

ยอดรวม ฉีดแล้ว 1,898,454 โดส

ฉีดเข็มแรก 1,365,992 โดส (2.06% ของประชากร)

ฉีดเข็มที่สอง 532,462 โดส (0.80% ของประชากร)

2. กลุ่มผู้ได้รับวัคซีน เรียงตามลำดับ

บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. 852,383 โดส (46.9%)

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 658,294 คน (30.8%)

เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 235,140 คน (13.3%)

บุคคลที่มีโรคประจำตัว  107,298 คน (5.7%)

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 45,339 คน (3.3%)

3. จังหวัดที่มีผู้ฉีดวัคซีน จำนวนมากที่สุด 10 จังหวัดแรก

1. กรุงเทพมหานคร

2. สมุทรสาคร

3. ภูเก็ต

4. ตาก

5. ชลบุรี

6. นนทบุรี

7. สุราษฎร์ธานี

8. สมุทรปราการ

9. ปทุมธานี

10. นครราชสีมา

ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19

4. จังหวัดที่มีผู้ฉีดวัคซีนต่อประชากร สัดส่วนสูงที่สุด 10 จังหวัดแรก

1. สมุทรสาคร

2. ภูเก็ต

3. ระนอง

4. ตาก

5. กรุงเทพมหานคร

6. นนทบุรี
              7. สุราษฎร์ธานี

8. กระบี่
              9. ชลบุรี

10. พังงา

5. มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนที่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน จำนวน 428 ราย โดยเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค เท่ากับ 22.24 รายจากผู้ฉีดหนึ่งแสนรายซึ่งมีอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เรียงตามลำดับ คือ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อาเจียน ผื่น อ่อนเพลีย คัน ผื่นแพ้ ปวดกล้ามเนื้อ ถ่ายเหลว ไม่สบายตัว ไข้ และปวดท้อง

และเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนกา เท่ากับ 20.19 รายจากผู้ฉีดหนึ่งแสนรายซึ่งมีอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เรียงตามลำดับ คือ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ถ่ายเหลว ไม่สบายตัว ปวดท้อง คัน และผื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง