"นอร์ทอีสรับเบอร์" ซิวยางสต็อก 1.04 แสนตัน

22 เม.ย. 2564 เวลา 13:05 น.3.5k

บิ๊ก กยท. ปิดจบดีล ยางสต็อก 1.04 แสนตัน  “นอร์ทอีส รับเบอร์” เป็นผู้ชนะ เรียกทำสัญญา ภายใน 30 เม.ย.นี้

ณกรณ์ ตรรกวิรพัท

 

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผย บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้ที่ชนะประมูล ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR 20 และยางอื่นๆ จำนวน 104,763.35 ตัน ของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ กยท. ดำเนินการระบายสต๊อกยางในโครงการดังกล่าวให้หมดไปโดยเร็ว โดยให้คำนึงถึงระยะเวลา และราคาจำหน่ายที่เหมาะสม

 

ทั้งนี้การกำหนดทีโออาร์ และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ได้ดำเนินการอย่างรัดกุม สำหรับยางล๊อตนี้เป็นยางเก่าที่มีอายุ 9 ปี และเสื่อมสภาพ การนำไปใช้งานจึงแตกต่างจากยางใหม่ โดยจะต้องนำไปแปรสภาพก่อนเพื่อใช้ประโยชน์ ดังนั้น ทาง กยท. ต้องมีการระบุคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันการระบายยางครั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและราคา

 

กยท. กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลครั้งนี้ว่า ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอีก 1 เท่าของปริมาณยางที่ประมูลได้ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มยอดสั่งซื้ออีกกว่า 1 แสนตันภายใน 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ในส่วนของสต๊อกยางที่ระบายในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะเริ่มการขนยางในสต๊อกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน และจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงตั้งแต่ก่อนที่ผลผลิตใหม่จะออกสู่ตลาด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูล

 

อนึ่ง การยางแห่งประเทศไทย ให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเข้าทำสัญญากับ กยท. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. พร้อมชำระเงินร้อยละ 30 ของมูลค่ายางทั้งหมด


 

์์์NorthEast

ทั้งนี้จากการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียน  บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 มีทุนจดทะเบียน  ณ ปัจจุบัน 1,001 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว กว่า 807 ล้านบาท มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 389 หมู่ 4 โคกม้า ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตยางแผ่น ยางแท่ง และยางผสมรูปทรงต่างๆ

 

สำหรับคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มีทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย 1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ 2.นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 3.นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ 4.นางสาวปาร์ย อรรถพิสาล 5.นายรณชิต จินะดิษฐ์ 6.นายเทพกุล พูลลาภ และ 7.นายชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

 

คณะกรรมการลงชื่อผูกพันธ์ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ หรือนางสาวปาร์ย อรรถพิสาล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่การทำธุรกรรมทางการกับสถาบกันการเงินให้นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ หรือนางสาวปาร์ย อรรถพิสาล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

 

ขณะที่  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ รายงานข้อมูล บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 

 

งบกำไรขาดทุน

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง