เด็กจบใหม่ 620 คนเริ่มลงพื้นที่ทำงานให้ กฟผ. เดือน พ.ค.

26 มี.ค. 2564 เวลา 8:55 น.134

เด็กจบใหม่ 620 คนเริ่มลงพื้นที่ทำงานให้ กฟผ. เดือนพฤษภาคมนี้ หลังผ่านการปฐมนิเทศแบบ New Normal

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ดำเนินการขยายพื้นที่เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ ทำให้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 620 คน จาก 15 พื้นที่ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี

เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เขื่อนบางลาง จ.ยะลา เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร และเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนผาจุก เขื่อนคลองตรอน เขื่อนนเรศวร จ.อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ผู้การผ่านการคัดเลือกดังกล่าวจะเริ่มปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564  โดยทำงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับนำไปวางแนวทาง การดูแลท้องถิ่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Digital Platform สำหรับใช้ประโยชน์ในการขายสินค้าแบบออนไลน์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานเกษตรกรรมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร

รวมถึงการนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากิจการชุมชนสู่เป้าหมาย การเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีจาก กฟผ. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานในอนาคตอีกด้วย ซึ่งข้อมูลชุมชนดังกล่าวจะนำมาวิเคราะห์และพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการของชุมชน ซึ่งจะทำให้สังึมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
              “กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ลดปัญหาการว่างงาน บรรเทาความเดือดร้อนจากในสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากโครงการนำร่องเฟสแรกในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มปฏิบัติงานจริงแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2564”

นายบุญญนิตย์ กล่าวต่อไปอีกว่า ทั้ง 620 คนดังกล่าว ได้มีการปฐมนิเทศแบบ New Normal ผ่านระบบ video conference เพื่อให้รายละเอียดการร่วมงาน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง