เคลียร์ปม 8 กปปส. เปิดระเบียบศาล ปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ

26 ก.พ. 2564 เวลา 9:42 น.7.7k

ดูชัดชัด เปิดระเบียบศาล ปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ เคลียร์ปมปล่อย 8 แกนนำกลุ่ม กปปส.

จากกรณีที่วันนี้(26 ก.พ. 2564) ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว แกนนำ กปปส. จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ, นายชุมพล จุลใส, นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายอิสสระ สมชัย, นายถาวร เสนเนียม (จำเลยที่ 7), นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือพุทธะอิสระ และเรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ 

เคลียร์ปม 8 กปปส. เปิดระเบียบศาล ปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบกรณีที่มีข้อสงสัยว่า วันนี้เป็นวันหยุดราชการ คือ วันมาฆบูชา แต่ศาลกลับเปิดทำการนั้น ซึ่งปรากฏว่าสำนักงานศาลยุติธรรม มีระเบียบที่ชื่อว่า

“ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ.2562"

ที่ลงนาม โดย นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้ลงนามในประกาศตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2562  โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

โดยที่มาตรา 29  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา หรือจําเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบัติ ต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้ และคําขอประกันผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาต้องได้รับ การพิจารณา 

ประกอบกับมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 19  แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

กำหนดให้นําตัว ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไปศาลหรือยื่นฟ้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเปิด ทําการในวันหยุด ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาให้มีการนําตัวไปศาลโดยเร็ว และเพื่อ คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจําเลยให้ได้รับการพิจารณาคําร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเร็ว 

จึงสมควร วางระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทําการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องนี้ดําเนินไป โดยเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกา จึงวางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเปิด ทําการศาลและพิจารณาคําร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที่ 9 เรื่อง การเปิดทําการศาล ในวันหยุดงานหรือนอกเวลาทําการปกติ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ออกตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที่ 4 เรื่อง การเปิดทําการศาลในวันหยุดงานหรือนอกเวลาทําการปกติ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ 4 ให้ศาลชั้นต้นมีคําสั่งเปิดทําการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคําร้อง ขอผัดฟ้อง ฝากขัง การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ และการพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์ การเสพหรือติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันสองวัน ให้เปิดทําการในวันหยุดราชการ วันแรกเป็นอย่างน้อย

(2) ในกรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันสามวัน ให้เปิดทําการในวันหยุดราชการวันที่สอง หนึ่งวันเป็นอย่างน้อย

(3) ในกรณีที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่สี่วันขึ้นไป ให้เปิดทําการในวันหยุดราชการ วันแรกและวันที่สามเป็นอย่างน้อย แต่ต้องมีให้ศาลปิดทําการติดต่อกันถึงสองวัน

ข้อ 5 ให้ศาลชั้นต้นเปิดทําการศาลในวันหยุดราชการทุกวัน เพื่อพิจารณาคําร้องขอ ปล่อยชั่วคราว

ข้อ 6 การพิจารณาคําร้องขอปล่อยชั่วคราว ตามความในข้อ 5 ให้หมายความรวมถึง การรับคําร้องอุทธรณ์คําสั่ง และการอ่านคําสั่ง

ข้อ 7 ให้ศาลขั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาเปิดทําการศาลในวันหยุดราชการทุกวัน เพื่อพิจารณาคําร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์หรือขั้นฎีกา หรือคําร้องอุทธรณ์คําสั่งที่ไม่อนุญาต ให้ปล่อยชั่วคราว ตามมาตรา 306 หรือมาตรา 339 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อ 8 การเปิดทําการศาลในวันหยุดราชการนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในข้อ 4 ถึงข้อ 7 หรือเปิดทําการศาลนอกเวลาทําการปกติ เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความยุติธรรม ประธาน ศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แล้วแต่กรณี อาจพิจารณากําหนดให้เปิดทําการ ตามความเหมาะสม

ข้อ 9 ให้ศาลที่เปิดทําการในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทําการปกติ แจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเปิดทําการเช่นว่านั้นเป็นการล่วงหน้า ตามสมควร

ข้อ 10 ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดวิธีปฏิบัติและอํานวยความสะดวก แก่ทุกศาลเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ.2562

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :