ประกาศราชกิจจาฯ ลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90% มีผลพรุ่งนี้ 1 ก.พ.

31 ม.ค. 2564 เวลา 13:18 น.10.3k

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90% มีผลพรุ่งนี้ 1 ก.พ.

31 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดังนี้

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตร 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564”

 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา 3 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2564 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้

 

(1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

 

(2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย

 

(3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม (1) และ (2)

 

 

(4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

 

มาตรา 4 การลดจำนวนภาษีตามมาตรา 3 ไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามาตรา 96 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติภาษี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประกาศราชกิจจาฯ ลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90% มีผลพรุ่งนี้ 1 ก.พ.
ประกาศราชกิจจาฯ ลดภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 90% มีผลพรุ่งนี้ 1 ก.พ.

ที่มา: พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ตัวอย่างการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ที่ปรับลดลง 90% กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีมูลค่า 5 ล้านบาท

 

1. ที่ดินเกษตรกรรมอัตราภาษีเริ่มต้นร้อยละ 0.01 0 

 

- บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของได้รับยกเว้นภาษี 


- นิติบุคคลเป็นเจ้าของปกติ 500 บาทปี 2564 ลดเหลือ 50 บาท

 

2. ที่อยู่อาศัยอัตราภาษีเริ่มต้นร้อยละ 0.02 

 

- บ้านหลังหลัก (เป็นเจ้าของและมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ได้รับการยกเว้น 

 

- บ้านหลังอื่น (เป็นเจ้าของ) ปกติ 1,000 บาทปี 2564 ลดเหลือ 100 บาท


3 ใช้ประโยชน์อื่น (นอกจากเกษตรและที่อยู่อาศัย] อัตราภาษีเริ่มต้นร้อยละ 0.3

 

- ปกติ 15,000 บาทปี 2564 ลดเหลือ 1,500 บาท


4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอัตราภาษีเริ่มต้นร้อยละ 0.3

 

- ปกติ 15,000 บาท ปี 2564 ลดเหลือ 1,500 บาท