"เราชนะ" ตรวจสอบสิทธิ์ คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับเงินเยียวยา7000 เช็กได้ที่นี่

23 ม.ค. 2564 | 06:00 น.

"เราชนะ" ตรวจสอบสิทธิ์ คุณสมบัติ ลงทะเบียน เราชนะ.com รับเงินเยียวยา 7000 บาท กลุ่มไหนได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com มีไทม์ไลน์รับเงินเยียวยาอย่างไรบ้าง เช็กได้ที่นี่

 

"เราชนะ" โครงการให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเงินเยียวยา 7,000 บาทต่อคน สามารถตรวจสอบกันอีกรอบ คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ ใครต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com   ใครได้รับเงินโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน เราชนะ.com  แต่ละกลุ่มมีไทม์ไลน์อย่างไร เช็กได้ที่นี่

 

การพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ จะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น 

 

ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

 

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

 

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

 

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ ต้องทำอย่างไรบ้าง ภาครัฐจะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

-กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้ได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรฯโดยอัตโนมัติ  มีไทม์ไลน์ ดังนี้

5 ก.พ.64  ได้รับวงเงินครั้งแรก 675 บาท หรือ 700 บาท  และได้รับวงเงินอีกครั้งละ 675 หรือ 700 บาท ทุกวันศุกร์ ในวันที่ 12,19,26 ก.พ. และ 15,12,19,26 มี.ค.64

 

-กลุ่มผู้มี"เป๋าตัง"ที่ได้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้ กลุ่มนี้ ไม่ต้องดำเนินการอะไร หากผ่านเกณฑ์การคัดครอง จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน "เป๋าตัง"ให้กดยืนยันสิทธิ์  มีไทม์ไลน์ ดังนี้

5  ก.พ.64  ตรวจสอบสถานการณ์ได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com

18 ก.พ.64  เริ่มกดยืนยันสิทธิ ผ่าน“เป๋าตัง” และได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท ได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18 และ 25 มี.ค.64

 

-กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้มี"เป๋าตัง"ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้ กลุ่มนี้ จะต้องลงทะเบียน โดยจะเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 เวลา 06.00-23.00 น. มีไทม์ไลน์ ดังนี้

29 ม.ค.64 เปิดรับลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

8 ก.พ.64  ตรวจสอบสถานการณ์ได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com

12 ก.พ.64 ปิดรับลงทะเบียน

18 ก.พ.64 ได้รับวงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท ได้รับวงเงินอีกครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18 และ 25 มี.ค.64

 

ทั้ง 3 กลุ่มวงเงินสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 พ.ค.64

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไขข้อสงสัย "เราชนะ" ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน เราชนะ.com รับสิทธิ์เงินเยียวยา 7000 บาท 

"เราชนะ"เงินเยียวยา 7000 บาท เข้า"เป๋าตัง"วันไหน เช็กได้ที่นี่

"เราชนะ" เงินเยียวยา 7000 บาท ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ดูชัดๆได้ที่นี่

กูรูไขปม "ไทยชนะ" ทำไมต้องใช้จ่ายผ่านแอป ไม่มีสมาร์ทโฟนทำอย่างไร

เราชนะ.com เปิดให้ลงทะเบียนรับเยียวยา3500บาท วันไหน เช็กได้ที่นี่