2 มีนาคม 2021

มท.1 ย้ำ ผวจ.-นายอำเภอ”ต้องไม่มีบ่อนในพื้นที่”

14 Jan 2021 16:05 น.
อ่าน 182 ครั้ง

มท.1 ย้ำ ผวจ.-นายอำเภอ”ต้องไม่มีบ่อนในพื้นที่”

​​​​​​​มท.1 หารือข้อราชการสำคัญกับผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ทั่วประเทศ เน้นย้ำ “ต้องไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่” พร้อมสร้างความตระหนักประชาชนให้รักษาสุขอนามัย


วันนี้ (14 ม.ค. 64) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางประจำภูมิภาค นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการบูรณาการและประสานการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายของ ศบค. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

มท.1 ย้ำ ผวจ.-นายอำเภอ”ต้องไม่มีบ่อนในพื้นที่”

จึงเน้นย้ำการดำเนินมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ ได้แก่ มาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ต้องประสานการปฏิบัติและวางมาตรการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้น ทั้งหน่วยทหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำรวจตระเวนชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดน ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศให้มีความเข้มงวด ตั้งเครื่องกีดขวาง ตรวจตราลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง หากพบการลักลอบเข้าประเทศให้ดำเนินการตามกฎหมาย และในพื้นที่ตอนใน ให้บูรณาการและสั่งการประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและจุดคัดกรองโรคบุคคลและการขนส่งสินค้า รวมถึงคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ตามมาตรการสาธารณสุข และมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนช่วยกันสอดส่องบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องบูรณาการทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนรณรงค์สร้างความรับรู้และขอความร่วมมือประชาชนตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการรักษาสุขอนามัย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี รักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่พบปะหรือไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสม่ำเสมอ ให้เป็นพื้นฐานการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อสัมผัสร่างกาย  รวมทั้งกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และอสม. หมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนในการปฏิบัติตนให้ถูกวิธีตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานด้วย ถ้าทุกคนทำได้เป็นพื้นฐาน เศรษฐกิจของเราจะดีขึ้น ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มบุคคลที่ลักลอบเล่นการพนันหรือทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และเข้มงวดกวดขัน กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ห้ามไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวต่อว่า ในด้านการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขกรณีหากพบผู้ติดเชื้อฯ ต้องดำเนินกระบวนการสอบสวนโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในพื้นที่เสี่ยง และคัดแยกผู้มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคให้กักตัวตามมาตรการสาธารณสุข พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อสามารถติดตามและสอบสวนโรคได้อย่างแม่นยำ และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจการดำเนินการของรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง สำหรับในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุกอย่างสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ ในวงกว้าง หากพบการติดเชื้อต้องเร่งดำเนินการสอบสวนโรคอย่างเคร่งครัด ส่วนในเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาล) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บริหารราชการท้องถิ่นตามกฎหมาย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พวกเราทุกคนต้องช่วยกันดำเนินมาตรการที่เข้มข้นและกำหนดมาตรการที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน และขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เจ้าหน้าที่ รวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่ทุกคนที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และทุกภาคส่วนที่ทำงานอย่างหนัก ขอเป็นกำลังใจ และเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า สำหรับการดำเนินมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทุกจังหวัดดำเนินมาตรการตามที่ ศบค. กำหนด ซึ่ง ศบค.มท. ได้มีหนังสือสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เว้นแต่มีสถานการณ์พิเศษในพื้นที่ ให้เร่งหารือมายัง ศบค.มท. เพื่อหารือ ศบค. พิจารณา และหากมีการออกคำสั่งมาตรการในพื้นที่ให้รายงานมายัง ศบค.มท.ทันที เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ในข้อสั่งการเชิงนโยบายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการลักลอบเล่นการพนัน ต้องไม่อนุญาต และไม่มีบ่อนการพนันโดยเด็ดขาด รวมทั้งต้องไม่ละเลยเรื่องการลักลอบเล่นพนัน ถ้ามีการลักลอบเล่นต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

จากนั้น อธิบดีและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดำเนินมาตรการเชิงรุกในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน สั่งโยก 2 นายอำเภอ เซ่นบ่อนไก่แพร่โควิด-19

"มท.1" สั่ง ผู้ว่าฯ ต้องไม่มีลักลอบเข้าเมือง-บ่อนพนันผิดกฎหมายเด็ดขาด

มหาดไทย สั่ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองรอง ตรวจเข้มสกัดโควิด

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend