svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับผู้พิการทำงานราชการ เงินเดือน 1.3 หมื่นบาท

18 สิงหาคม 2563

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดรับสมัครผู้พิการประเภทที่ 3 เป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง รวม 5 คน อัตราเงินเดือนน 13,800 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563

             กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยเปิดให้ ผู้พิการประเภทที่ 3 ปฏิบัติงาน การเปิดรับสมัครดังกล่าว ทางกรมท่าอากาศยาน หรือ ทย. จะเปิดรับสมัครในวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายนนี้ โดยเปิดรับสมัครใน 2 ตำแหน่ง  รวมตำแหน่งว่าง 5 คน ดังนี้

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับผู้พิการทำงานราชการ เงินเดือน 1.3 หมื่นบาท

        1. ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) (ผู้พิการ) อัตราเงินเดือน  13,800 บาท ประเภท โดยมีตำแหน่งว่าง  2 ตำแหน่ง  ซึ่งผู้สมัครต้อง มีการศึกษา ในระดับ ปวส.
       มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้ 1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 2.เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้

         2 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ผู้พิการ) อัตราเงินเดือน  13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง  3 ตำแหน่ง ซึ่งผู้สมัครต้อง มีการศึกษา ในระดับ ปวส.
        มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้  1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคารจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 2. เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้
        ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com