ชงครม.นัดพิเศษ ออกพรก.กู้เงิน 1 ล้านล้าน

02 เม.ย. 2563 เวลา 2:56 น.24.1k

กระทรวงการคลัง เสนอ ครม.นัดพิเศษ พรุ่งนี้ ออกพรก.กู้เงิน 8 แสนล้าน ถึง 1 ล้านล้านบาท บรรเทาพิษโควิด-19

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดพิเศษในวันพรุ่งนี้( 3 เม.ย.) อนุมัติพระราชกำหนดการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 โดยเบื้องต้นกำหนดกรอบวงเงินที่จะนำมาใช้ที่ 8 แสนล้านบาท ถึง 1 ล้านล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่ากรอบวงเงินสุดท้ายที่จะเสนอมีจำนวนเท่าไหร่

 

การกู้เงินดังกล่าวจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 53 ที่บัญญัติว่า การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน

 

กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น

โครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 63 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดพิเศษในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือเร่งด่วน

โดยวาระที่จะมีการประชุมและพิจารณา คือ 1. รับฟังข้อมูลจากกระทรวงต่างๆ สิ่งที่จะออกเป็นมาตรการเยียวยาในระยะ 3 และ 4 สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ต่อไป 2.หารือเรื่องงบประมาณ กรอบวงเงิน จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน รวมทั้ง แหล่งที่มาของเงินจากที่ต่างๆ ทั้งนี้ จะเป็นรูปแบบการประชุมเต็มคณะ โดยไม่ผ่านระบบ Video Conference

แท็กที่เกี่ยวข้อง