svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จ่อชง กนช.เก็บค่าน้ำสาธารณะทั่วไทย

18 มีนาคม 2563

สทนช. เตรียมชง กนช. พิจารณาผลศึกษาการคิดค่าน้ำก่อนคลอดกฎหมายลำดับรองหมวดการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ตามพ.ร.บ.น้ำฯ ในเร็วๆนี้

จ่อชง กนช.เก็บค่าน้ำสาธารณะทั่วไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เผยผลการศึกษาการคิดค่าน้ำภายหลังจากการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า สทนช.ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของโครงการฯ ตั้งแต่ความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงการฯพื้นที่ศึกษาขอบเขตการศึกษาแนวคิดการดำเนินงานแผนและผลการดำเนินงานตลอดโครงการฯ

จ่อชง กนช.เก็บค่าน้ำสาธารณะทั่วไทย

ขณะเดียวกัน ยังได้นำเสนอ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ต้องดำเนินการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง (ร่าง) กฎหมายลำดับรองในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ก่อนที่ สทนช.จะนำเสนอผลการศึกษาโครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ) ในลำดับต่อไปจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการคิดค่าน้ำและการจัดทำกฎหมายรองข้างต้น และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน นำไปสู่กระบวนการกำหนดราคาค่าน้ำที่มีความเหมาะสมต่อไป

 

จ่อชง กนช.เก็บค่าน้ำสาธารณะทั่วไทย

เลขาธิการ สทนช.กล่าวเพิ่มเติมว่า สทนช.ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับเป็นต้นไป มีความละเอียดอ่อนและอาจมีผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงกว้างจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการจัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรน้ำสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำการกำหนดนิยาม ลักษณะและรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภทและจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรอบอัตราค่าใช้น้ำ รวมถึงการยกร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ตาม พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้และดำเนินงานตาม พรบ. ต่อไป 

จ่อชง กนช.เก็บค่าน้ำสาธารณะทั่วไทย

“ที่ผ่านมา สทนช.ได้จัดให้มีการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการศึกษาฯ การคิดค่าน้ำ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปแล้วรวม 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 3,000 คน เพื่อนำข้อคิดเห็นต่าง ๆมาประมวล สรุป วิเคราะห์ และดำเนินการในกรอบการดำเนินโครงการฯ อาทิ การจัดลำดับความสำคัญการจัดสรรน้ำตามมาตรา 40 การแบ่งประเภทการใช้น้ำสาธารณะออกเป็น 3 ประเภท ตามมาตรา 41 รวมถึงรายละเอียด การจัดทำหลักเกณฑ์กำหนดอัตราค่าใช้น้ำโดยใช้การวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำ สำหรับการใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ที่ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติไม่เป็นการผลักภาระให้แก่ผู้ใช้น้ำและหน่วยงานระดับท้องที่หรือท้องถิ่น เป็นต้น” เลขาธิการ สทนช.กล่าว