สสว. ผนึก ศิลปากร สร้างความเข้มแข็ง SMEs ในอุตฯดิจิทัลคอนเทนต์

11 ก.ย. 2562 เวลา 7:50 น. 1.8k

สสว.ร่วมมือ ม.ศิลปากร ขับเคลื่อนโครงการ “Digital Content Cluster DAY” ปี 2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์  ชูความสำเร็จจากโครงการฯ  ผลงาน Hey Buddy แอนิเมชันสร้างสรรค์โดย บริษัท บิ๊กเบรนพิคเจอร์ส ร่วมทุนกับประเทศอินเดีย

สสว. ผนึก ศิลปากร สร้างความเข้มแข็ง SMEs ในอุตฯดิจิทัลคอนเทนต์

นางลักขณา  ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า  ปัจจุบันดิจิทัล คอนเทนต์ เข้ามามีบทบาทอยู่ในอุตสาหกรรมแทบทุกแขนง และยังสามารถนำมาประยุกต์ และต่อยอดในธุรกิจด้านต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด และถือเป็นอุตสาหกรรมที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ เพราะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีมาประกอบกันเพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรม Digital Content  นี้สามารถสร้างรายได้กลับเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล ถ้าหากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็น รูปธรรมและมีแนวทางที่เป็นสากล 

ทั้งนี้  ในปีที่ผ่านมา สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562  ในชื่อโครงการ “Digital Content Cluster DAY”  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอี(SME) ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการโดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย ทําให้เกิดความเข้มแข็ง

อย่างไรก็ดี  จําเป็นจะต้องนําเอาแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือดําเนินการ โดยเน้นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยคํานึงถึงความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนา Digital Content Cluster กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ

สำหรับเครือข่ายผู้ประกอบการ มี 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.เครือข่ายผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการออกแบบและซื้อขายลิขสิทธิ์ตัวละคร (Character Design and Licensing) 2.เครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าตัวละคร (Character Merchandising)  3.เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างคอนเท้นต์แอนิเมชัน (Animation IP)  4.เครือข่ายผู้ประกอบการรับผลิตแอนิเมชัน (Animation Service) และ 5.เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก (CG Service)

สสว. ผนึก ศิลปากร สร้างความเข้มแข็ง SMEs ในอุตฯดิจิทัลคอนเทนต์

ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. ศิลปากร และในฐานะคณะดำเนินงาน กล่าวว่า  จากนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างหน่วยงาน องค์กร เพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างบุคลากรทางสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ  รวมทั้งม.ศิลปากร ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางด้าน Digital Content มากว่า 15 ปี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมฯ 

“ม.ศิลปากรมีความเชื่อว่าในการสร้างบุคคลากรที่สามารถ บูรณาการความรู้ ด้านการออกแบบและสร้างสื่อเทคโนโลยีด้านดิจิทัล และธุรกิจการตลาด เข้าด้วยกัน  ในปีที่ผ่านมาทางมหาวิทาลัยฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์  จัดทำโครงการ Digital Content Cluster DAY ต่อเนื่องเป็นปีที่ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นนี้ จะช่วยในการพัฒนาขีดความ สามารถของอุตสาหกรรมไทยด้าน Digital Content ให้เจริญรุ่งเรืองขยายตลาดไปสู่ตลาดโลกมากขึ้น รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคตได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม  จะเห็นได้จากผู้ประกอบการกับผลงาน Hey Buddy เป็นแอนิเมชันสร้างสรรค์โดย บริษัท บิ๊กเบรน  พิคเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็น 1 ในผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Thailand Animation Pitch 2018 (TAP) ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้ในโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 และได้ต่อยอดความสำเร็จนำไปสู่การประกวดในงาน Asian Animation Summit 2018 (AAS 2018) สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยมีสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) เป็นผู้ประสานงาน และยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับประเทศอินเดีย ในการผลิตเป็นการ์ตูนในรูปแบบ Non Verbal Animation นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สสว. ผนึก ศิลปากร สร้างความเข้มแข็ง SMEs ในอุตฯดิจิทัลคอนเทนต์

จากผลสำรวจอุตสหากรรมดิจิทัล คอนเทนต์ของสำหนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)  แนวโน้มการเติบโตในปี 2561 มูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยคาดว่าจะอยู่ที่ 27,005 ล้านบาท และคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทในปี 2562  ก่อให้เกิดรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปัจจัยการเติบโตมาจากการขยายตัวของสื่อดิจิทัลและด้านการผลิตของภาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ จากรายงานปี 2560 มูลค่าการผลิตและส่งออกงานแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์มีมูลค่าถึง 1,851ล้านบาท เป็นอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อนหน้า 50 %  และปี 2561 มีมูลค่า 1,998 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชันมีมูลค่าส่งออก 1,428 ล้านบาท ขณะที่สาขาเกมมีมูลค่าการส่งออกแตะที่ยอด 398 ล้านบาทซึ่งมีมูลค่าลดลงกว่าปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าการส่งออก 435 ล้านบาท สำหรับสาขาคาแรคเตอร์มีมูลค่าการส่งออกรวม 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าส่งออก 14 ล้านบาท  
 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง