คพ.ไล่ตรวจการระบายน้ำทิ้ง อาคารราชการ 250 แห่ง

26 ส.ค. 2562 เวลา 7:17 น.1.2k

 

 

คพ. ไล่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของอาคารที่ทำการของทางราชการให้ครบ 250 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม 2562 ชี้อาคารราชการต้องเป็นต้นแบบในการจัดการและบำบัดน้ำเสีย จะต้องมีการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

          นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายวราวุธ  ศิลปอาชา ได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยให้ คพ. พิจารณาแนวทางและออกมาตรการในการบำบัดน้ำเสียจากอาคารสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอาคารซึ่งเป็นส่วนราชการ  ควรจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อจะได้เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้แก่ภาคเอกชนต่างๆรวมทั้งประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องให้อาคารและสิ่งก่อสร้างในภาคเอกชนและทั่วไป รวมทั้งสถานบริการต่างๆ ก็จะต้องดูแลกำกับไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง คพ. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาคารราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ ให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการ หรือบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 250 แห่ง

คพ.ไล่ตรวจการระบายน้ำทิ้ง อาคารราชการ 250 แห่ง

ประลอง ดำรงค์ไทย

          นายประลอง กล่าวว่า คพ. จะตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของอาคารที่ทำการของทางราชการให้ครบ 250 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม 2562 ขณะนี้ตรวจไปแล้วกว่า 100 หน่วยงาน ผลการตรวจสอบพบว่า อาคารราชการส่วนหนึ่ง ยังระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ ยังไม่มีการกำหนดนโยบายด้านการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานที่ชัดเจน และไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่ง คพ. ได้เชิญหน่วยงานดังกล่าวมารับทราบแนวทางปฏิบัติ ในการแก้ไข เพื่อให้มีการ บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง หากตรวจพบและยังไม่ดำเนินการทางคพ. จะมีหนังสือแจ้งไปยัง หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้อาคารราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชน และภาคประชาชน

คพ.ไล่ตรวจการระบายน้ำทิ้ง อาคารราชการ 250 แห่ง

คพ.ไล่ตรวจการระบายน้ำทิ้ง อาคารราชการ 250 แห่ง

          นายประลอง กล่าวว่า ในการเข้าร่วมโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”  นั้น คพ. จะสนับสนุนทางวิชาการด้านการจัดการน้ำเสีย การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนดอย่างยั่งยืน ลดการระบายความสกปรกลงสู่แหล่งน้ำ และยกระดับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากขึ้น โดยหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดของโครงการจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบคำเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://ecap.pcd.go.th/public

คพ.ไล่ตรวจการระบายน้ำทิ้ง อาคารราชการ 250 แห่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง