จีนคลอดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

06 ธ.ค. 2564 | 08:20 น.

จีนคลอดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้า ตามแผน 5 ปี ฉบับที่ 14 รองรับการก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

(วันนี้(๖ ธ.ค.๖๔) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า (Big Data) ในระยะ “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔"  ของจีน จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของจีน ได้จัดงานแถลงข่าวเมื่อเช้าวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

๑. ช่วงระยะเวลา "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕ หรือ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศจีนในการก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  และได้มีการนำเสนอข้อกำหนดใหม่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า ตาม "แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนและโครงร่างเป้าหมายระยะยาว

สำหรับปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘)" ที่เน้นไปที่ "การสร้างข้อได้เปรียบใหม่ในเศรษฐกิจดิจิทัล" และเตรียมการอย่างชัดเจนสำหรับการปลูกฝัง และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น บิ๊กดาต้า

 
๒. เพื่อดำเนินการตามการตัดสินใจและการปรับใช้ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ประการแรกคือ การปลดปล่อยคุณค่าขององค์ประกอบข้อมูล ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตยุคใหม่และเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าให้บริการเทคโนโลยี เครื่องมือและแพลตฟอร์มของบิ๊กดาต้า และมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในกิจกรรมวงจรชีวิตเต็มรูปแบบขององค์ประกอบข้อมูล "การจัดหา การจัดเก็บ การคำนวณ การจัดการ และการใช้งาน"  ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนหลักสำหรับการเปิดใช้งาน และศักยภาพขององค์ประกอบข้อมูล 

 

ประการที่สองคือ การทำให้อุตสาหกรรมแข็งแกร่งขึ้นและดีขึ้น รากฐานอุตสาหกรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการก่อตัวและการพัฒนาของอุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป็นพื้นฐานและกุญแจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

ประการที่สามคือ การส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากองค์กรคุณภาพสูง

 

บทสรุป  คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า และส่งเสริมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์บิ๊กดาต้าระดับชาติ 

 

ซึ่งเลขาธิการใหญ่ฯ สี จิ้นผิง ได้ให้คำแนะนำที่สำคัญหลายประการในการส่งเสริมการปรับใช้เชิงยุทธศาสตร์ของข้อมูลขนาดใหญ่และเศรษฐกิจดิจิทัล และพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งระบบการประชุมร่วมระหว่างกระทรวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ 

 

รวมทั้งปรับปรุงระบบนโยบายอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยส่งเสริมอย่างแข็งขัน ในการบูรณาการและการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้าในด้านต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า

 

(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/zhengce/2021-12/01/content_5655197.htm และเว็บไซต์ https://www.modb.pro/db/182998 )

 

เกี่ยวกับผู้เขียน : พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ สำเร็จการศึกษาด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ จากมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน