ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช เปิดให้ยื่น ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดผ่าน 2 ช่องทาง

25 พ.ย. 2566 | 00:50 น.

ข่าวที่ดิน ส.ป.ก.ล่าสุดจังหวัดนครศรีธรรมราช การยื่นขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมที่ ส.ป.ก.จังหวัด หรือ ทางออนไลน์ได้ คลิก www.alro.go.th

ข่าวที่ดิน ส.ป.ก.ล่าสุด ภายหลังจากที่ประประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

ล่าสุด ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ได้แจ้งว่า การยื่นขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม สามารถยื่นได้ผ่าน 2  ช่องทางดังนี้ คือ

 • ที่ ส.ป.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
 •  หรือทางออนไลน์ได้ ที่ www.alro.go.th

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้แจ้งความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม

ให้เกษตรกรที่มีชื่อตรงกับใบ ส.ป.ก.4-01 เท่านั้น ที่เป็นผู้มายื่นฯ

ไม่รับมอบอำนาจหรือบุคคลอื่นใดที่มากระทำการแทน

1) ส.ป.ก.4-01 ฉบับผู้ถือ หรือหลักฐานกู้ยืมจาก ธ.ก.ส. กรณีนำไปวางเป็นหลักประกันกับ ธ.ก.ส.

2) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (กรณีชื่อไม่ถูกต้องตรงกับใบ 4-01 ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านมาด้วย)

3) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบจดทะเบียนสมรส ,ใบหย่า (ถ้ามี)

การแจ้งความประสงค์ออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม

เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

สถานที่ยื่น เอกสารที่ยื่น

 • ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) หรือ หน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) สำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.)
 • ระบบออนไลน์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (คลิก) 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่ว - สกุล (ถ้ามี)

ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช

 

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

 • เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ)
 • อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยงน์
 • (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)
 • วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด อนุญาตให้เข้าทำประโยน์
 • (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)
 • ** การนับ 5 ปี สามารถตรวจสอบได้จาก วันที่ลงใน ส.ป.ก.4-01 ฉบับแรก ก่อนแบ่งแยก
 • หมายเหตุ : เกษตรกรผู้มายื่นต้องเป็นเกษตรกรผู้มีชื่อตรงกับ ส.ป.ก.4-01 เท่านั้น
 • ไม่รับมอบอำนาจหรือมอบหมายบุคคลอื่นใดมากระทำการแทน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  ได้ทาง ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช หรือ โทรศัพท์ 0 7534 7313 ต่อ 0.

ที่มา: ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช