เปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดนำร่อง 9 ตำบล ของขวัญปีใหม่

22 พ.ย. 2566 | 23:27 น.

ส.ป.ก. ถกจัดกิจกรรมปีใหม่ 2567 พร้อมประกาศเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม พร้อมนำร่อง 9 ตำบล ในเขต 4 อำเภอ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ถือครองเอกสารสิทธิ

จากกรณีที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01  ที่มีอยู่จำนวน 1,628,520 ราย หลังจาก คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ คปก. มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้  ส.ป.ก.ร่วมประชุมการหารือ โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึง รายงานผลการติดตามการประเมิน โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ช่วงเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566) และแผนการดำเนินงาน "โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567" โดยแผนงานโครงการฯ ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

 1. กิจกรรม มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง มอบของขวัญให้เกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง
  2. กิจกรรม เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ
         1) กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชน เข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล
         2) เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน   3. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2567 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรคุณภาพ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศให้เกิดการใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือนให้กับเกษตรกรและประชาชน และเพื่อส่งมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละหน่วยงานจะจัดขึ้น ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - มกราคม 2567

ในส่วนของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีในส่วนกิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทยฯ คือ โครงการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยมอบในพื้นที่นำร่อง 9 ตำบล ในเขตปฏิรูปที่ดิน 4 อำเภอ ได้แก่

  • อำเภอเนินขาม
  • สรรคบุรี
  • หันคํา
  • และหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ก่อนจะขยายในพื้นที่อื่นต่อไป

ที่ดิน ส.ป.ก.

 

คุณสมบัติผู้ที่ครอบครอง ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรกรรม ดังนี้

  •  เกษตรกรที่ถือเอกสารสิทธิ์ สปก. อยู่แล้ว และยังใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไป จะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลา 2 ปี
  • โดยได้รับสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ที่ตนถืออยู่ แต่จะยังไม่ซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้ในระยะเวลา 5 ปีจากวันที่ได้รับโฉนด
  • หากในกรณีที่มีความจำเป็นในการกู้ยืม (การจำนอง) หรือจำเป็นจะต้องขายที่ดินที่ได้รับโฉนดนั้นก่อนเวลา 5 ปี ให้ดำเนินการผ่านธนาคารที่ดิน (ที่จะจัดตั้งขึ้น) โดยธนาคารที่ดินจะคิดราคาที่ดินตามราคาประเมินของที่ดินที่มีโฉนด
  • ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สปก. (หรือเป็นผู้ซื้อ/เปลี่ยนมือที่ดิน สปก. นั้น) เกษตรกรจะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน หาก (ก) เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไป และ (ข) มีเอกสารหรือพยานการทำข้อตกลง/การยินยอมจากผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์ สปก. รวมถึง (ค) เกษตรกรผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท เกษตรกรดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดได้ไม่เกิน 50 ไร่.