ป.ป.ช.จับตาทุจริตนโนบายปรับ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนด

07 พ.ย. 2566 | 07:07 น.

ป.ป.ช.เฝ้าระวังทุจริตนโนบายปรับ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนด “สุวณา สุวรรณจูฑะ” กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานประธาน เล็งเชิญเลขาธิการ ส.ป.ก.แจง

วันนี้ (7 พ.ย. 66) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แจ้งว่า คณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ที่มี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2566 

ได้พิจารณานโยบายของรัฐบาล ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 2566 แล้วมีมติให้สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต ศึกษาและเฝ้าระวังการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ประสงค์จะแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน หรือ มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 

โดยการนำที่ดินมาจัดให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และป้องกันมิให้ที่ดินตกอยู่ในมือของนายทุน หรือ กลุ่มผลประโยชน์ใดใดกลุ่มหนึ่งที่อาศัยเกษตรกรถือครองที่ดินแทน 

กรณีการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2566 ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และมีการแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อพิจารณาและแก้ไขระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 2566 และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2566 โดยสามารถออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกได้ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2567 

สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น และมีแผนจะเชิญเลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต เพื่อชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบการเฝ้าระวังการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป