ครม.อนุมัติสินเชื่อ "โคล้านครอบครัว" วงเงิน 5 พันล้าน

14 มี.ค. 2566 | 12:50 น.

ครม.ทิ้งทวนเห็นชอบโครงการโคล้านครอบครัว วงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้ "ธ.ก.ส." นำไปปล่อยกู้ให้กองทุนหมู่บ้านให้สมาชิกไม่เกินครัวเรือนละ 5 หมื่นบาท เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

14 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบหลักการโครงการโคล้านครอบครัว วงเงิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐจะชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงิน (ธ.ก.ส.) อัตราร้อยละ 4 ต่อปี ภายในวงเงิน 600 ล้านบาท

โดยในปีแรกให้ใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 350 ล้านบาท เพื่อชดเชยต้นทุนการเงินให้กับสถาบันการเงิน ภายในวงเงิน 200 ล้านบาทและงบบริหารโครงการ ภายในวงเงิน 150  ล้านบาท และให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงินในปีที่ 2-4 ภายในวงเงิน 400  ล้านบาท  รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กลุ่มเป้าหมาย

  • กองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน  79,610 กองทุน 

วงเงินโครงการ

1.วงเงินสินเชื่อ จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยใช้วงเงินสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ร้อยละ 100 ให้สมาชิกกู้ยืมครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท  จำนวน 100,000 ครัวเรือน (เลี้ยงโค ครัวเรือนละ 2 ตัว รวม 200,000 ตัว)

2.วงเงินบริหารโครงการ จำนวน 150 ล้านบาท

ระยะเวลากู้

  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 4 ปี นับจากวันลงนามในนิติกรรมสัญญา 

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร เรียกเก็บ : ธ.ก.ส.ให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี  

กองทุนหมู่บ้านฯ ชำระคืนเงินกู้ให้สถาบันการเงินให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี

กองทุนหมู่บ้านฯ ชำระคืนเงินต้นปีที่ 3 ร้อยละ 50 ของวงเงินที่กู้ยืม และชำระคืนเงินต้นที่เหลือในปีที่ 4 ซึ่งกองทุนหมู่บ้านฯ สามารถชำระคืน เงินต้นก่อนกำหนดได้ 

เงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่สมาชิก

  • กองทุนหมู่บ้านฯให้สินเชื่อกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ต่อปี
  • สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ชำระคืนเงินต้นให้กองทุนหมู่บ้านฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา  4  ปี ในปีที่ 3 ให้ชำระคืนเงินต้นร้อยละ 50 ของวงเงินที่กู้ยืม และชำระคืนเงินต้นที่เหลือ ในปีที่ 4  ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ สามารถชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดได้
  • กองทุนหมู่บ้านฯสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากสมาชิกที่กู้ยืมได้ตามที่กองทุนหมู่บ้านฯ กำหนด 

การชดเชย :

รัฐชดเชยให้กับสถาบันการเงินตามต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง(ในอัตรา ร้อยละ 4 ต่อปี) ภายในกรอบวงเงิน 600 ล้านบาท

วิธีการดำเนินการ :  

กองทุนหมู่บ้านฯต้องนำหลักฐานการขอสินเชื่อจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อประกอบการเบิกเงินกู้จาก ธ.ก.ส. 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ :

กองทุนหมู่บ้านฯ ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมสัญญากับสถาบันการเงินให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครัวเรือนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ  ลดภาระค่าครองชีพให้กับครัวเรือนและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
  • สร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
  • ที่สำคัญคือมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามเจตนารมย์ของกองทุน ฯ