ครม.แต่งตั้ง "สมศักดิ์ -ธนกร" รักษาราชการแทน รมว.อุตสาหกรรม

14 มี.ค. 2566 | 12:15 น.

มติครม.ล่าสุดแต่งตั้ง "สมศักดิ์-ธนกร" เป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.อุตสหกรรม "อนุทิน" รักษาราชการแทน รมช.คมนาคม พร้อมอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการอีกหลายตำแหน่ง

14 มีนาคม 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดังนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดใหม่ จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 

1.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

2.นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดใหม่ ได้แก่ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

กระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร

ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายประวีณ ทับแสง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวง

ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  

1.นายนรวีร์ พุ่มจันทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565  

2.นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนัก [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ระดับสูง] สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 

3.นางสาวปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบักเตรีลำไส้ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ (นักวิชาการสหกรณ์ทรงคุณวุฒิ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงแรงงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จำนวน 8 คน ดังนี้ 

1.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์    ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ 

2.นายจักรชัย บุญยะวัตร  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.นายพิชัย สนแจ้ง    ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.นายพิเศษ จียาศักดิ์   ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ    ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.นายวิทยา อมรกิจบำรุง  ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.นายสรนิต ศิลธรรม   ดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ดังนี้

1.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ         ประธานกรรมการ 

2.นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา        กรรมการ 

3. นายมนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ        กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ     กรรมการ 

5. นายพิงค์พันธุ์ ฟุ้งพิพัฒน์       กรรมการ 

6. นายสุรเดช สมิเปรม (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  กรรมการ 

7. นางบุษกร ปราบณศักดิ์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  กรรมการ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีจำนวนเกินกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คนตามความในมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. นายกวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์  ประธานกรรมการ 

2. นายเผ่าภัค ศิริสุข   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง) 

3. นายปวิช พรหมทอง     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง) 

4. นางสาวอรอนงค์ อารินวงค์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง) 

5. นายพิเชษฐ ยอดใชย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง)  

6. นายศิริพันธุ์ ตรีไตรรัตนกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง)

7. นายวีรวัฒน์ ยมจินดา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า) 

8. นายสำเริง แสงภู่วงค์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการผังเมืองแทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรม แทนกรรมการผังเมืองที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 จำนวน 14 คน เนื่องจากกรรมการเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ดังนี้

1. นายนิยม สองแก้ว     ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 

2. นางสาววรวรรณ พลิคามิน   ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 

3. นายเมธี สุภาพงษ์    ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 

4. นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์   ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล   

5. นางสาวศุภานัน ปลอดเหตุ   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

6. นายณัฏฐกิตติ์ เขตตระการ   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

7. นายอรรถยุทธ ลียะวณิช   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

8. นางเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย     ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  

9. นายชัยยันต์ เจริญโชคทวี   ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

10. นายกัมปนาท ศรีพนมวรรณ    ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 

11. นายสมชาย มูฮัมหมัด    ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  

12. นายอ่อนสี โมฆรัตน์     ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 

13. นายไพโรจน์ วิจิตร   ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  

14. นายวีรสุข แก้วบุญปัน   ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย) 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์พรทิพภา เล็กเจริญสุข  

2. ศาสตราจารย์ยง ภู่วรวรรณ 

3. นายสมชัย จิตสุชน 

4. นายวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร  

5. นายศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์  

6. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

7. ศาสตราจารย์กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 

8. รองศาสตราจารย์ประสบศรี อึ้งถาวร 

9. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน 

10. ศาสตราจารย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เป็นต้นไป