ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก ชู“ศูนย์ข้าวชุมชน” คีย์แมนประเทศไทย

25 พ.ย. 2565 | 08:33 น.

“เฉลิมชัย” ชู “ศูนย์ข้าวชุมชน” เป็นศูนย์กระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีส่งตรงถึงมือพี่น้องชาวนา หนุนเป็นจุดเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมหวังทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลกกลับคืนมา

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดปี 2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา  กล่าวว่า กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวอีกทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว ครอบคลุมการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวนาทั่วประเทศ

 

ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก ชู“ศูนย์ข้าวชุมชน”  คีย์แมนประเทศไทย

ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนและมีแผนการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนโดยการสนับสนุนและผลักดันให้ศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยกระดับชาวนาจากผู้ผลิตข้าวเป็นผู้ประกอบการด้านข้าว ปัจจุบันกรมการข้าวได้เปิดรับการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนตามระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560 แล้วจำนวน 2,977 ศูนย์ในพื้นที่ 74 จังหวัด

 

ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก ชู“ศูนย์ข้าวชุมชน”  คีย์แมนประเทศไทย

ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน 3 ระดับได้แก่ระดับจังหวัดระดับเขตและระดับประเทศเพื่อเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวสู่ชาวนาในพื้นที่ตลอดจนสร้างเครือข่ายองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็งในด้านการผลิตและการตลาดรวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาดังนั้นเพื่อให้ผู้นำองค์กรศูนย์ข้าวชุมชนได้รับทราบถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ของตนเองรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

 

 

ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก ชู“ศูนย์ข้าวชุมชน”  คีย์แมนประเทศไทย

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรโดยเฉพาะอาชีพการทำนาโดยได้มีนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมให้พี่น้องชาวนามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาโดยตลอดซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของพี่น้องชาวนาให้ครอบคลุมทั่วถึงในระดับพื้นที่

 

ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก ชู“ศูนย์ข้าวชุมชน”  คีย์แมนประเทศไทย

จึงได้มีนโยบายให้ กรมการข้าว พัฒนาและสนับสนุนให้ “ศูนย์ข้าวชุมชน” เป็นศูนย์รวมในการบูรณาการงานด้านข้าวของทุกส่วนราชการในพื้นที่โดยเป็นแหล่งผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพดีให้แก่ชุมชนได้ใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่องรวมทั้งยกระดับเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวการลดต้นทุนการผลิตข้าวการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว

 

ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก ชู“ศูนย์ข้าวชุมชน”  คีย์แมนประเทศไทย

โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องรวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งของชาวนาผ่านการพัฒนาที่เป็นระบบและทั่วถึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งจะเป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนให้ศูนย์ข้าวชุมชนก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก ชู“ศูนย์ข้าวชุมชน”  คีย์แมนประเทศไทย

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มุ่งหวังให้ประธานศูนย์ข้าวชุมชนและพี่น้องชาวนาทุกจังหวัดได้ร่วมกันเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนทั้งประเทศให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานและตรงความต้องการของตลาดเพื่อลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชาวนาร่วมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน

 

ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ต่อไปโดยสิ่งสำคัญที่ขอเน้นย้ำคือ “การรักษาคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชนทุกแห่งไว้” และขอให้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหาด้านการผลิตข้าวร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้ชาวนาในชุมชนมีผลผลิตข้าวคุณภาพดีมีรายได้ที่มั่นคงสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขกับอาชีพที่มีความสำคัญต่อคนไทยทั้งประเทศบนรากฐานแห่งความพอเพียงอย่างยั่งยืน

 

ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก ชู“ศูนย์ข้าวชุมชน”  คีย์แมนประเทศไทย

"รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งโดยในส่วนของพี่น้องชาวนานั้นข้าวถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดกระทรวงเกษตรฯจึงพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งในเรื่องปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงงบประมาณเพื่อให้ศูนย์ข้าวชุมชนที่เปรียบเสมือนตัวแทนของกรมการข้าวและเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้สามารถส่งถึงมือพี่น้องชาวนาได้โดยตรงและทวงแชมป์ส่งออกข้าวกลับคืนมาให้ได้ต่อไป” ดร.เฉลิมชัยกล่าว