ประกันรายได้เกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 12) อัพเดทที่นี่

19 ต.ค. 2565 | 19:04 น.

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 12) ตรวจสอบรายละเอียดล่าสุด หลังกรมการค้าภายในประกาศกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้ ที่นี่

เกาะติดโครงการประกันรายได้เกษตรกร ล่าสุด กรมการค้าภายใน ได้เผยแพร่ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 12)  

 

ตามที่คณะอนุกรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กรดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 (งวดที่ 12) ดังนี้

 

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 12)

 

สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และระบุวันที่คาดว่า จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 11.09 บาท

 

ประกันรายได้เกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 12) อัพเดทที่นี่

ข้อ 2 การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง เมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ตามข้อ 1 แล้ว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) จึงไม่มีการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร

 

ประกันรายได้เกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 12) อัพเดทที่นี่

 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปี 2564 ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65 วงเงิน 1,863 ล้านบาทโดยใช้เงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรกว่า 4.52 แสนราย ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2566 ดังนี้ 

 

  • ประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ณ ความชื้น 14.5% ในราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่
  • ไม่ซ้ำแปลง
  • ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่แจ้งเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้)

 

ที่มา กรมการค้าภายใน