svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จี้มหาดไทยแก้ ก.ม. ปลดล็อกโรงแรมเล็กภูเก็ต เปิดรับนักเที่ยวไฮซีซัน

02 กันยายน 2565

ภูเก็ตรับข้อเสนอโรงแรมเล็กประสานมหาดไทยออกกฎกระทรวงใหม่ขยายให้ที่พัก 10 ห้อง ผู้เข้าพักไม่เกิน 30 คนทั่วประเทศไม่ต้องจดทะเบียนเป็นโรงแรม แต่ต้องจดแจ้งนายทะเบียน ยันผู้ว่าฯไม่มีอำนาจที่จะผ่อนผันให้โรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการได้

นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากกรณีที่ล่าสุดสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต และกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก ได้เข้ามาหารือกับจังหวัด เพื่อขอผ่อนผันให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก ที่ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตประกอบการโรงแรม สามารถประกอบกิจการได้ จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ที่จะกำหนดให้ผู้ประกอบการที่พัก 10 ห้อง ผู้เข้าพักไม่เกิน 30 คนทั่วประเทศ ไม่ต้องจดทะเบียนเป็นโรงแรม เพียงแต่ต้องมาจดแจ้งนายทะเบียน 

 

รวมถึงกฏหมายที่ครอบคลุมถึงเต้นท์ แพ กระโจม ที่พักลักษณะอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม จากเดิมที่กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2551 ระบุไว้ไม่เกิน 4 ห้อง มีจำนวนผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน ไม่ต้องจดทะเบียนเป็นโรงแรม และถ้าเกิน 5 ห้องขึ้นไปต้องจดทะเบียนโรงแรม

สมาชิกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ตเข้ายื่นข้อเรียกร้องจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ปลดล็อกกลับมาเปิดกิจการทันรับไฮซีซันปลายปีนี้

จี้มหาดไทยแก้ ก.ม. ปลดล็อกโรงแรมเล็กภูเก็ต เปิดรับนักเที่ยวไฮซีซัน

“ข้อเรียกร้องทั้งหมดจังหวัดรับเรื่องไว้แล้ว และจะประสานให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาต่อไป และหวังว่ากระทรวงมหาดไทยออกกฏกระทรวงใหม่นี้โดยเร็ว เนื่องจากในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และภูเก็ตก็ได้เสนอความคิดเห็นไปแล้วว่าเห็นด้วย แต่การที่เอกชนจะให้จังหวัดผ่อนผันให้โรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตกลับมาเปิดให้บริการได้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไม่มีอำนาจที่จะผ่อนผันหรือผ่อนปรนในเรื่องนี้ได้ เพราะต้องเป็นไปตามกฏหมาย

 

ส่วนกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท หรือกฎหมาย ม.44 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงแรม ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อมายื่นขอจดทะเบียนโรงแรม โดยยกเว้นโทษไม่มีการจับกุมระหว่างดำเนินการตามกระบวนการตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งหลังจากมาตรการนี้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564 รัฐบาลได้ขยายเวลาออกไปถึงปี 2567 เพื่อไปแก้ไขให้สามารถยื่นขอจดทะเบียนโรงแรมได้ แต่ในการขยายเวลานี้ไม่ได้มีการยกเว้นโทษไว้ให้ ดังนั้น ถ้ามีการร้องเรียนโรงแรมก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกัน

จี้มหาดไทยแก้ ก.ม. ปลดล็อกโรงแรมเล็กภูเก็ต เปิดรับนักเที่ยวไฮซีซัน

นายชินวัฒน์ อุดมนิยม นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต

ด้านนายชินวัฒน์ อุดมนิยม นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต กล่าวว่า ทางสมาคมได้นำสมาชิกกว่า 100 คน เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้จังหวัดภูเก็ต ช่วยเหลือในเรื่องการขอผ่อนผันข้อกำหนดทางกฎหมาย กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 

1. ขอให้ผ่อนผันให้สามารถประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็ก จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ให้ เพื่อจะได้หารายได้ มาชำระหนี้สินกับเจ้าหนี้ได้ต่อไป โดยไม่ถูกบังคับขายหลักประกันในราคาถูกเช่นในปัจจุบัน 

 

2. ขอให้เกิด Law Sandbox โดยใช้ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง (Phuket Law Model) เพราะเหมาะสมในบริบทของพื้นที่ที่มีความหลากหลายเชิงการท่องเที่ยว 

 

3. ขอให้กิจการโรงแรมเล็ก ที่จดแจ้งขอผ่อนผันตามประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือในโครงการของรัฐ เพื่อทุเลาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิค-19 รวมถึงการเข้าถึงมาตรการทางการเงินจากสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน

 

4. ขอผ่อนปรนในข้อกฎหมายอื่น ที่เป็นอุปสรรคในการขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม เช่น กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ซึ่งบังคับให้ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30% ของที่ดินที่ขออนุญาต ขัดแย้งกับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ที่ผ่อนปรนลดพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 10%

 

5. ขอให้พิจารณาในเชิงบริบทที่สอดคล้องลักษณะเฉพาะของจังหวัดภูเก็ต ที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาในข้อกฎหมาย ที่นำอาคารพาณิชย์ที่ดัดแปลงเป็นโรงแรมในพื้นที่โครงการจัดสรร ไม่สามารถขอใบอนุญาตโรงแรมได้ เนื่องจากติดข้อกำหนดของ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ซึ่งภูเก็ตเป็นเกาะ มีพื้นที่จำกัดและราคาสูง ประกาศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2530 โครงการจัดสรรจึงมีลักษณะเป็นพลาซ่าอาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น เป็นจำนวนมาก 

 

6.ขอให้ช่วยผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะ สำหรับกิจการที่พักขนาดเล็ก ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

จี้มหาดไทยแก้ ก.ม. ปลดล็อกโรงแรมเล็กภูเก็ต เปิดรับนักเที่ยวไฮซีซัน

ด้านนายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ นายกก่อตั้งสมาคมฯ และอดีตนายกสมาคมที่พักบูติกจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ จะไม่สามารถเข้าถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐได้เลย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซอฟท์โลน 1% พักทรัพย์พักหนี้ sha+ ทำให้ในขณะนี้มีโรงแรมโดนยึดมากกว่า 200 แห่ง เป็นเงินมากกว่า 6.8 หมื่นล้านบาท

 

การได้พบตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัดมีความคืบหน้าที่น่าพอใจ โดยรับจะไปติดตามความคืบหน้าในส่วนของหน่วยงานตน เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กให้ลุล่วงโดยเร็ว

ตัวแทนสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต เข้าพบนายนภินทร ศรีสรรพางค์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเข้ายื่นข้อเรียกร้องและได้หารือกับทางจังหวัดครั้งนี้  โดยทางจังหวัดรับจะประสานงานชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือและผ่อนปรนข้อกำหนดในการเข้าถึงกองทุนหรือเงินกู้ สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตโรงแรม เช่น ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาต อ.1 เพื่อปรับปรุงเป็นโรงแรมแล้ว จังหวัดจะประสานงานให้ธนาคารช่วยปล่อยสินเชื่อเพื่อนำเงินมาปรับปรุงโรงแรมให้เข้าตามเกณฑ์ 

 

ล่าสุดทางสมาคมฯยังได้เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดการออกกฎกระทรวงให้ทันกับช่วงไฮซีซั่นที่จะถึงนี้

สมาคมที่พักบูติกภูเก็ต เข้าพบนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย

หน้า 1 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,515 วันที่ 4-7 กันยายน พ.ศ.2565