การบินไทยแจงครึ่งปีแรกขาดทุน 6,467 ล้านบาท อ่วมพิษน้ำมันพุ่ง

15 ส.ค. 2565 | 04:08 น.

การบินไทยประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรกขาดทุน 6,467 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้อยู่ที่ 3,213 ล้านบาท จากน้ำมันราคาพุ่ง ขณะที่รายได้การขนส่งเติบโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 619% สู่ระดับ 19,803 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2565ขาดทุน 6,467 ล้านบาท โดยการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 21,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 282% จากระดับ 5,635 ล้านบาทในปี 2564 โดยรายได้จากการขนส่งเพิ่มขึ้น 619.3% สู่ระดับ 19,803 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากปริมาณการผลิตและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอยู่ในระดับ 22,825 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 126.3% จากปี2564 จากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและ/หรือปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 104.1% ทำให้รายจ่ายน้ำมันขึ้นมาสู่ระดับ 8,946 ล้านบาท คิดเป็น 39.2% ของรายจ่ายดำเนินงานทั้งหมด

 

ขณะที่ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 1,299 ล้านบาท ซึ่งลดลงมากจากปีก่อนที่ขาดทุน 4,449 ล้านบาท 

สำหรับผลการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) นั้น EBITDA หลังหักค่าเช่าเครื่องบิน มีกำไรจำนวน 168 ล้านบาทในไตรมาส 2 ของปี 2565 เทียบกับการขาดทุน 9,212 ล้านบาทในปี 2564 นับเป็นไตรมาสแรกหลังเข้าแผนฟื้นฟูที่ EBITDA หลังหักค่าเช่าเป็นบวก

 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3,102 ล้านบาท มีรายได้สุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 1,982 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร รวมถึงกำไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน ถึงแม้จะมีผลขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิจำนวน 3,213 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิ 23,326 ล้านบาทในปี 2564 เนื่องจากในไตรมาส 2 ของปี 2564 มีรายได้จากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิ 27,100 ล้านบาท

 

การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินจากการทยอยผ่อนคลายและยกเลิกมาตรการควบคุมและจำกัดการเดินทางของประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้รายได้จากกิจกรรมขนส่งของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

 

โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้น 366.6% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้นถึง 1,766.9% มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 60.3% สูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 15.1% มีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 2.01 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 570% มีปริมาณการผลิตด้านการขนส่งสินค้า (ADTK) สูงกว่าปีก่อน 384.4% ปริมาณการขนส่งสินค้า (RFTK) สูงกว่าปีก่อน 241.5% อัตราส่วนการขนส่งสินค้า (Freight Load Factor) เฉลี่ยเท่ากับ 69.0%

 

นอกจากนั้น จากแนวโน้มปริมาณการเดินทางและขนส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา อัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับ 77.7% ทำให้รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ 10,000 ล้านบาท ด้วยสัดส่วนการขนส่งผู้โดยสารกว่า 30% ของจำนวนผู้โดยสารเข้า-ออกประเทศไทยทั้งหมด ส่งผลให้เงินสดคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจาก 5,515 ล้านบาท เมื่อปลายปี 2564 สู่ระดับ 13,474 ล้านบาท ณ สิ้นงวดครึ่งปีแรกของปี 2565

 

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 การบินไทยและบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ส่วนใหญ่เกิดจาก กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร และกำไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน ถึงแม้จะมีผลขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในงวดครึ่งปีแรกของปี 2565มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว-สุทธิ เป็นรายได้รวม 4,025 ล้านบาท แต่ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง 21,844 ล้านบาท

 

ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 6,457 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน17,578 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,467 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 2.96 บาทขาดทุน สูงกว่าปีก่อน 8.06 บาทต่อหุ้น EBITDA 6 เดือนแรกของปี 2565 มีกำไรจำนวน 1,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,422 ล้านบาท (124.1%) โดยมีEBITDA Margin 5.0% ในขณะที่ปีก่อนเท่ากับ -67.7%