svasdssvasds

บอร์ด “เนชั่น” อนุมัติ 240 ล้าน เข้าซื้อ “ฐานเศรษฐกิจ”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2565 เวลา 10:31 น. 995

คณะกรรมการ เนชั่น กรุ๊ป ไฟเขียวซื้อหุ้น “ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย” 100% จากบมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ราคา 240 ล้านบาท เสริมแกร่ง NATION

รายงานจากบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า เนชั่น กรุ๊ป แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9-1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น คิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมดใน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM) จาก บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS) ในราคารวม 240 ล้านบาท หรือประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น

 

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด มีทุนจดทะเบียน 200,750,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 20,075,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดย NATION จะถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ให้บริการข่าวสารครบวงจร

เนชั่น กรุ๊ป

รวมถึงการจัดงานกิจกรรมและงานสัมมนาเชิงธุรกิจ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ บริษัทคาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

 

ทั้งนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ ทําให้ภายหลังจากการนับรวมซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือนก่อนมีมติอนุมัติ มีขนาดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 55.36% รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งมีทรัพย์สินเท่ากับหรือสูงกว่า 50% แต่ต่ำกว่า 100%

 

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546

ฉาย บุนนาค

เนื่องจาก NEWS เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทโดยรายการดังกล่าวเป็น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 347.64 ล้านบาท

 

รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

 

และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนด โดยจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

 

นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนชั่น กรุ๊ป กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเข้าซื้อ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เพราะเล็งเห็นว่าการลงทุนครั้งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป เพราะฐานเศรษฐกิจ ได้รับการยอมรับในฐานะสื่อเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ

ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย

“ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Nation ฐานเศรษฐกิจจะเข้ามาเติมเต็มธุรกิจสื่อในเครือ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ในทุกภาคส่วนได้มากยิ่งขึ้น”

 

นอกจากนี้ ฐานเศรษฐกิจจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กร ทำงานแบบ Synergy ระหว่างสื่อในเครือ ทั้งด้านคอนเทนต์ บุคลากร และการดำเนินงานธุรกิจอื่นๆ ในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจสื่อในเครือ

 

สำหรับ “ฐานเศรษฐกิจ” เป็นสื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง ยืนหยัดคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 43 ปี อีกทั้งยังมีกองบรรณาธิการที่เข้มแข็ง และมีศักยภาพสามารถสร้างผลกำไรผ่าน 3 แพลตฟอร์มหลักที่เชื่อมเข้าด้วยกันทั้ง Offline Online และ On-ground รวมถึงมีคอมมูนิตี้และกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด