ครม.ไฟเขียว งบประมาณปี 68 วงเงิน 3.752 ล้านล้าน ขาดดุล 8.6 แสนล้าน

18 เม.ย. 2567 | 05:40 น.

ครม.ไฟเขียว งบประมาณปี 68 วงเงิน 3.752 ล้านล้าน ขาดดุล 8.65 แสนล้าน งบลงทุน 9 แสนล้าน แบกงบกลาง 8 แสนล้าน กองทัพอู้ฟู่ 2 แสนล้าน

วันนี้ (18 เมษายน 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

ประกอบด้วย รายจ่ายประจำปี 2,704,574 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ไม่มี รายจ่ายลงทุน 908,223 ล้านบาท รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 150,100 ล้านบาท

ขณะที่วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล 865,700 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 19,570,126 ล้านบาท 

จำแนกรายกระทรวง

 • งบกลาง (12 รายการ) 805,745 ล้านบาท
 • สำนักนายกรัฐมนตรี 36,128 ล้านบาท
 • กระทรวงกลาโหม 200,923 ล้านบาท
 • กระทรวงการคลัง 390,314 ล้านบาท
 • กระทรวงการต่างประเทศ 9,014 ล้านบาท
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6,447 ล้านบาท
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 26,839 ล้านบาท
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 132,294 ล้านบาท
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123,150 ล้านบาท
 • กระทรวงคมนาคม 193,618 ล้านบาท 
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 9,887 ล้านบาท
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35,284 ล้านบาท
 • กระทรวงพลังงาน 2,890 ล้านบาท
 • กระทรวงพาณิชย์ 7,348 ล้านบาท
 • กระทรวงมหาดไทย 294,863 ล้านบาท
 • กระทรวงยุติธรรม 29,076 ล้านบาท
 • กระทรวงแรงงาน 67,772 ล้านบาท 
 • กระทรวงวัฒนธรรม 8,841 ล้านบาท
 • กระทรวงศึกษาธิการ 340,584 ล้านบาท 
 • กระทรวงสาธารณสุข 172,285 ล้านบาท 
 • ​​​​​​กระทรวงอุตสาหกรรม 5,589 ล้านบาท
 • ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 135,743 ล้านบาท 
 • จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 24,042 ล้านบาท
 • รัฐวิสาหกิจ 145,706 ล้านบาท 
 • หน่วยงานของรัฐสภา 8,161 ล้านบาท
 • หน่วยงานของศาล 26,415 ล้านบาท
 • หน่วยงานขององค์กรอิสระและอัยการ 25,513 ล้านบาท 
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 195,637 ล้านบาท 
 • หน่วยงานอื่นของรัฐ 631 ล้านบาท 
 • สภากาชาดไทย 9,178 ล้านบาท
 • ส่วนราชการในพระองค์ 8,475 ล้านบาท
 • ทุนหมุนเวียน 274,296 ล้านบาท 

ครม.ไฟเขียว งบประมาณปี 68 วงเงิน 3.752 ล้านล้าน ขาดดุล 8.6 แสนล้าน