ครม.ถกงบปี 68 ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่

17 เม.ย. 2567 | 23:07 น.

เปิดวาระครม. วันนี้ สำนักงบประมาณ เตรียมเสนอ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 รองรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่ 1.8 หมื่นบาท

วันนี้ (18 เมษายน 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยวาระที่น่าสนใจวันนี้ สำนักงบประมาณ เตรียมเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณปี 2568 ซึ่งจะมีการจัดงบประมาณส่วนหนึ่งไว้รองรับโครงการสำคัญทั้ง โครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต และการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่

สำหรับรายละเอียดงบประมาณปี 2568 ได้กำหนดนโยบายงบประมาณขาดดุลสำหรับปีงบประมาณ 2568 จำนวน 865,700 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเป็น 3,752,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินเดิม 3,600,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอีก 152,700 ล้านบาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นมาครั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมไว้เพื่อดำเนินนโยบายเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ตามที่ได้หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้

อีกส่วนหนึ่งเป็นการจัดเตรียมแหล่งเงินไว้รองรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่ ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ซึ่งจะมีการปรับขึ้น 2 ครั้งในปีงบประมาณ 2567-2568

โดยประมาณการงบประมาณว่า จะใช้งบประมาณในปีที่ 1 (12 เดือน) จำนวน 7,200 ล้านบาท และปีที่ 2 (12 เดือน) จำนวน 8,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ตามปฏิทินงบประมาณปี 2568 ปรับปรุงใหม่ กำหนดว่า หลังจากครม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 2568 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณแล้ว สำนักงบประมาณ จะให้หน่วยรับงบประมาณเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 ต่อไป

ส่วนวาระอื่น ๆ ที่จะเสนอให้ครม. พิจารณา มีดังนี้

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ในท้องที่เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง เสนอการร่วมมือกับรัฐบาล สปป. ลาว ในการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอขออนุมัติโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ โครงการที่ 6

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า หรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ จากซากสัตว์ป่า พ.ศ. ....

กระทรวงการคลัง เสนอผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฉ้อโกงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กระทรวงพลังงาน เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว) ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

กระทรวงแรงงาน เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางส่งเสริมบทบาท ภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

กระทรวงสาธารณสุข เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวิจัยทางคลินิก และการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน ของคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา