รัฐบาลออกกฎมัดมือนายจ้าง "จ่ายค่ารักษาพยาบาล" เพิ่มสูงสุด 1 แสน

20 ก.พ. 2567 | 08:31 น.

มติครม.อนุมัติ "ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาล" ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่ม จากเดิม 50,000 เพิ่มเป็น 65,000 บาท ส่วนกรณีลูกจ้างบาดเจ็บศีรษะรุนแรง จ่ายเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2567) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลทีให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563

โดยปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายจากเดิม 50,000 บาท เป็น 65,000 บาท และแก้ไขลักษณะการบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะ 

สำหรับร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง มีสาระสำคัญ ดังนี้

  • เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 65,000 บาท 
  • กรณีที่ค่ารักษาพยาบาลจ่ายไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะ

นายคารม กล่าวว่า การปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย เป็นการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับวิทยาศาสตร์การแทพย์ที่มีความก้าวหน้า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นการคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วย

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี