มติครม.แต่งตั้ง 10 บิ๊กมหาดไทย "ชัยวัฒน์" นั่งผู้ว่าฯ โคราช "สยาม" อธิบดีพช.

20 ก.พ. 2567 | 05:34 น.

ตามคาด มติครม.ล่าสุดวนนี้ 20 ก.พ. 67 เห้นชอบแต่งตั้ง 10 บิ๊ก มท. โยก“ชัยวัฒน์”นั่งผู้ว่าฯ โคราช “สยาม”อธิบดีพช. “”พรพจน์”อธิบดีกรมที่ดิน “สมคิด” ผู้ว่าฯ ประจวบฯ “ชูชีพ”ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน “สมภพ” ผู้ว่าฯหนองคาย

วันนี้(20 ก.พ. 67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) จำนวน 10  ราย ประกอบด้วย

1. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 

2. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 

3. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

4. นายวัชรเดช เกียรติชานน พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 

5. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)

6. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

7. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

8. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

9. นายชูชีพ พงษ์ไชย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๐. นายสมภพ สมิตะสิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย