คลังลุยแก้หนี้ 2 แสนล้านบาท ตั้งบริษัทร่วมทุน “JV AMC”

11 ม.ค. 2567 | 06:40 น.

“คลัง” ก้าวสู่ยุคใหม่ ตั้งบริษัทร่วมทุน “JV AMC” รับโอนหนี้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ลุยแก้หนี้ประชาชน 3 ล้านบัญชี ยอดหนี้กว่า 2 แสนล้านบาท แก้หนี้สินประชาชนที่สะสมมานาน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน JV AMC ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างธนาคารเฉพาะกิจของรัฐและบริษัทบริหารสินทรัพย์ในสัดส่วน 50:50 เพื่อแก้ปัญหาที่สะสมมานานในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เพราะในอดีตธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมีข้อจำกัดเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ไม่สามารถตัดต้นเงินได้ ค่าติดตามไม่คุ้มกับมูลหนี้ หลักเกณฑ์ที่มาตรฐานบัญชีที่เป็นอุปสรรค จึงเป็นปัญหาเรื้อรัง ขาดความคล่องตัว ทำให้หนี้เสียไม่ได้ถูกแก้ไข เกิดหนี้เสียสะสม

กระทรวงการคลัง จึงก้าวสู่บริบทใหม่ ตั้งบริษัทร่วมทุน JV AMC รับโอนลูกหนี้ขนาดวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐสู่บริษัทร่วมทุน JV AMC นำสู่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้อย่างน้อย 1 ครั้ง อย่างคล่องตัวและไม่ติดอุปสรรคหลักเกณฑ์มาตรฐานบัญชี

“เราตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียคงค้างอยู่กับ SFIs ได้ประมาณ 3 ล้านบัญชี มูลหนี้ 230,000 ล้านบาท พบกันภายในไตรมาสแรกปีนี้”

นอกจากนี้ ยังปรับลดเงินงวดผ่อนชำระง่ายขึ้น ตัดต้นเงิน ตัดจบหนี้ได้เร็วขึ้น เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นหนี้เสีย และกลับเข้าสู่ระบบสินเชื่อได้อีกครั้ง ในขณะเดียวกันหนี้เสียของธนาคารรัฐจะถูกบริหารในมือของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยตรง นอกจากจะบริหารหนี้เสียได้คล่องตัวขึ้นแล้ว ยังทำให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมีเงินทุนขยายการช่วยเหลือประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น