แก้หนี้นอกระบบล่าสุด เช็คมาตรการรัฐฯ-แนะ 3 ช่องทางลงทะเบียนแก้ปัญหาที่นี่

30 พ.ย. 2566 | 09:03 น.

เปิด 3 ช่องทางลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ พร้อมเช็คมาตรการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และปราบปรามหนี้นอกระบบของรัฐฯที่นี่

วันพรุ่งนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2566)ใครที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่ สามารถลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบกันได้  ผ่านนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศออกมาให้“การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”เป็น"วาระแห่งชาติ" ทั้งนี้สามารถตรวจสอบช่องทางในการลงทะเบียนได้ดังต่อไปนี้ 

ช่องทางลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ มีด้วยกัน 3 ช่องทางได้แก่

  1. ลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th (คลิกที่นี่) เวลา 06.00 -23.00 น.
  2. ศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และสำนักงานเขตทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ

นอกเหนือจาก 3 ช่องทางหลักดังกล่าวแล้ว ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ออก 3 มาตรการ “ช่วยเหลือ ป้องกัน ปราบปราม” แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน โดยทั้ง 3 มาตรการประกอบไปด้วย

1. มาตรการช่วยเหลือ
2. มาตรการเฝ้าระวัง/ป้องกัน
3. มาตรการปราบปราม

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อที่จะนำข้อมูลมาบูรณาการการให้ความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงาน ตามอำนาจหน้าที่อย่างเร่งด่วนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงหมาดไทย

3 มาตรการ “ช่วยเหลือ ป้องกัน ปราบปราม” แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

 

ด้านกระทรวงการคลังก็ขานรับนโยบาย"แก้หนี้นอกระบบ" โดยมีโครงการสินเชื่อต่างๆจากธนาคารของรัฐอย่าง ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. อาทิ

 

  • โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี
  • สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพโดยธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด  
  • สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดย ธ.ก.ส. เพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก หรือใช้ที่ดินเป็นประกัน วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 20 ปี